Trang chủ Thẻ Nơi sinh trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: nơi sinh trong tiếng Trung Quốc là gì?