Trang chủ Thẻ Lễ cưới Thép (11 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Thép (11 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?