Trang chủ Thẻ Lễ cưới Sứ (20 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Sứ (20 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?