Trang chủ Thẻ Lễ cưới Saphia (45 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Saphia (45 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?