Trang chủ Thẻ Lễ cưới Ngọc lục bảo (55 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Ngọc lục bảo (55 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?