Trang chủ Thẻ Lễ cưới Ngà (14 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Ngà (14 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?