Trang chủ Thẻ Lễ cưới Gốm (9 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Gốm (9 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?