Trang chủ Thẻ Lễ cưới Gỗ (5 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Gỗ (5 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?