Trang chủ Thẻ Lễ cưới Đăng ten (13 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Đăng ten (13 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?