Trang chủ Thẻ Lễ cưới Bông (2 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Bông (2 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?