Trang chủ Thẻ Lễ cưới Bạc (25 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Bạc (25 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?