Trang chủ Thẻ Hợp ngữ trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: hợp ngữ trong tiếng Trung Quốc là gì?