Trang chủ Thẻ Hệ thống truyền tin nội bộ bằng loa (máy vô tuyến) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: hệ thống truyền tin nội bộ bằng loa (máy vô tuyến) trong tiếng Trung Quốc là gì?