Trang chủ Thẻ Hàm thụ  trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: hàm thụ  trong tiếng Trung Quốc là gì?