Trang chủ Thẻ địa khế ( văn tự ruộng đất) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: địa khế ( văn tự ruộng đất) trong tiếng Trung Quốc là gì?