Trang chủ Thẻ Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại tiếng Trung là gì?

Thẻ: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại tiếng Trung là gì?