Trang chủ Thẻ Che trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: che trong tiếng Trung Quốc là gì?