Trang chủ Thẻ Biến thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe tiếng Trung là gì?

Thẻ: Biến thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe tiếng Trung là gì?