Trang chủ Thẻ Bát nước đổ đi khó lấy lại tiếng Trung là gì?

Thẻ: Bát nước đổ đi khó lấy lại tiếng Trung là gì?