Trang chủ Thẻ Bảng thông (bandwidth) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: bảng thông (bandwidth) trong tiếng Trung Quốc là gì?