[HSK2] 300 từ vựng HSK2 – Phần 05

  0
  822

  201.suì 岁 – TUẾ – Tuổi
  202.suǒyǐ 所以 – SỞ DĨ – Cho nên
  203.tā 他 – THA – Anh ấy
  204.tā 她 – THA – Cô ấy
  205.tā 它 – THA – Nó
  206.tài 太 – THÁI – Quá
  207.tī zúqiú 踢足球 – THÍCH TÚC CẦU – Đá bóng
  208.tí 题 – ĐỀ – Đề thi
  209.tiānqì 天气 – THIÊN KHÍ – Thời tiết
  210.tiàowǔ 跳舞 – KHIÊU VŨ – Nhảy

  211.tīng 听 – THÍNH – Nghe
  212.tóngxué 同学 – ĐỒNG HỌC – Bạn học
  213.wài 外 – NGOẠI – Bên ngoài
  214.wán 完 – HOÀN – Hết
  215.wán 玩 – NGOẠN – Chơi
  216.wǎnshang 晚上 – VÃN THƯỢNG – Tối
  217.wèi 喂 – ÔI – Alo
  218.wèi shénme 为什么 – VI THẬP MA – Tại sao?
  219.wèn 问 – VẤN – Hỏi
  220.wèntí 问题 – VẤN ĐỀ – Vấn đề

  221.wǒ 我 – NGÃ – Tôi
  222.wǒmen 我们 – NGÃ MÔN – Chúng tôi
  223.wǔ 五 – NGŨ – Số năm
  224.xīguā 西瓜 – TÂY QUẢ – Dưa hấu
  225.xīwàng 希望 – HY VỌNG – Hy vọng
  226.xǐ 洗 – TẨY – Rửa
  227.xǐhuan 喜欢 – HỈ HOAN – Vui vẻ
  228.xià 下 – HẠ – Bên dưới
  229.xiàwǔ 下午 – HẠ NGỌ – Chiều
  230.xià yǔ 下雨 – HẠ VŨ – Mưa

  231.xiānsheng 先生 – TIÊN SINH – Ngài
  232.xiànzài 现在 – HIỆN TẠI – Bây giờ
  233.xiǎng 想 – TƯỞNG – Nhớ
  234.xiàng 向 – HƯỚNG – Hướng về
  235.xiǎo 小 – TIỂU – Nhỏ 
  236.xiǎojiě 小姐 – TIỂU THƯ – Cô gái
  237.xiǎoshí 小时 – TIỂU THỜI – Một lúc
  238.xiào 笑 – TIẾU – Cười
  239.xiē 些 – TÁ – Một chút
  240.xiě 写 – VIẾT – Viết

  241.xièxie 谢谢 – TẠ TẠ – Cám ơn
  242.xīn 新 – TÂN – Mới
  243.xīngqī 星期 – TINH KÌ – Thứ
  244.xìng 姓 – Tính – Họ
  245.xiūxi 休息 – HƯU TỨC – Nghỉ ngơi
  246.xuésheng 学生 – HỌC SINH – Học sinh
  247.xuéxí 学习 – HỌC TẬP – Học tập
  248.xuéxiào 学校 – HỌC HIỆU – Trường học
  249.xuě 雪 – TUYẾT – Tuyết

  250.yánsè 颜色 – NHAN SẮC – Màu sắc

  XEM ĐẦY ĐỦ CÁC PHẦN KHÁC TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ!