009 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 009

0
7781

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 009

第9封信
亲爱的自己:
别在鸡蛋里挑骨头,别在太平盛世中想象战火。爱,是理解之后的和解,无论你手上拥有的武器是什么,不要期待对方会为你投降。

Dì 9 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Bié zài jīdàn li tiāo gú tóu, bié zài tàipíng shèngshì zhōng xiǎngxiàng zhànhuǒ. Ài, shì lǐjiě zhīhòu de héjiě, wúlùn nǐ shǒu shàng yǒngyǒu de wǔqì shì shénme, bùyào qídài duìfāng huì wèi nǐ tóuxiáng.

Bài dịch của bạn @Fuu Bò

Đừng cố tìm xương trong trứng, đừng thấy thế giới quá an bình rồi tự tưởng tượng sắp có chiến tranh. Yêu, là khi đã hiểu rồi thì tự hoà giải. Không cần biết trong tay bạn đang cầm vũ khí gì, đừng nghĩ rằng đối phương sẽ vì bạn đầu hàng.

Bài dịch của bạn @Lãnh Nhi

Đừng ở trong trứng chạy trốn đau khổ, đừng ở trong nơi an toàn phồn thịnh mà tưởng tượng chiến tranh. Yêu, là lí giải sau đó hòa giải, vô luận trên tay bạn có vũ khí gì cũng không thể mong chờ đối phương sẽ đầu hàng.

Bài dịch của bạn @Phương Phí

Đừng ở trong trứng chọn xương, đừng ở trong thời thái bình thịnh thế mà tưởng tượng chiến tranh. Yêu, là sự thấu hiểu sau đó thì hoà giải, dù bạn có sở hữu vũ khí gì trên tay đi nữa, đừng mong đợi đối phương vì bạn mà đầu hàng.

Bài dịch của bạn @Mắt ĒōǖLạnh

Đừng ở trong trứng gà mà chọn xương, đừng ở trong thế giới tái bình sinh mà tưởng tượng đấu tranh . Yêu là hoà giải sau khi đã thấu hiểu, bất luận trên tay bạn cầm vũ khí gì đi nữa , cũng đừng mong đối phương sẽ vì bạn đầu hàng.

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 009