008 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 008

0
8120

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 008

第8封信
亲爱的自己:
明知会失去自由,明知这是一生一世的合约,为了得到对方,为了令对方快乐,也甘愿作出承诺。恋爱是一个追求不自由的过程,当你埋怨太不自由了的时候,就是你不爱他的时候。

Dì 8 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Míngzhī hui shīqù zìyóu, míngzhī zhè shì yīshēng yīshì de héyuē, wèi liǎo dédào duìfāng, wèile lìng duìfāng kuàilè, yě gānyuàn zuòchū chéngnuò. Liàn’ài shì yīgè zhuīqiú bù zìyóu de guòchéng, dāng nǐ mányuàn tài bù zìyóule de shíhou, jiùshì nǐ bù ài tā de shíhou.

Bài dịch của bạn @CHâu Nguyễn minh

Biết rõ là sẽ mất đi tự do, biết chắc là một giao kèo suốt đời, để có được đối phương, vì làm cho đối phương vui vẻ, cũng can tâm tình nguyện đồng ý. Yêu nhau là một quá trình theo đuổi cái mất tự do, lúc mà bạn oán hận vì quá mất tự do, đó là lúc bạn không còn yêu người ta nữa.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @Mắt ĒōǖLạnh

Biết rõ sẽ mất đi sự tự do, biết đây là giao kèo một đời một kiếp, vì muốn có được đối phương, vì lệnh đối phương được vui vẻ, cũng cam tâm nguyện ý chấp nhận làm ra. tình yêu là một quá trình theo đuổi không tự do, lúc bạn oán trách không được tự do lắm, chính là lúc bạn đang dần quên đối phương!

BÀI DỊCH CỦA BẠN @Trần Lê Cát Tiên

Biết rõ là sẽ mất đi tự do, biết rõ đây như là một bản khế ước cuộc đời vậy, để có được đối phương, để có thể làm cho người còn lại hạnh phúc, thế nên cam tâm mà chấp nhận. Tình yêu là quá trình theo đuổi không có tự do. Khi mà cậu luôn miệng than phiền về cái không được tự do, cũng chính là lúc cậu đã hết yêu người ta rồi.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @Lãnh Nhi

Hiểu rõ sẽ mất đi sự tự do, hiểu rằng đây là hẹn ước suốt một đời. Để có được đối phương, khiến cho đối phương vui vẻ, cũng đều cam tâm tình nguyện làm . Tình yêu là một quá trình đuổi tìm không có tự do. Khi mà bạn trách móc về việc không được tự do thì cũng chính là bạn không yêu người ấy nữa.

Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 008