[Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

  0
  4149

   [Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

   
  • bù lùn … … dōu … …
  • 不论……都……
  • that is all;no matter (what, who, how, etc.); – bất luận, cho dù thế nào 

  Ví dụ: 

  • bù lùn zuò shén me gōng zuò , tā dōu hěn rèn zhēn 。
   不论做什么工作,他都很认真。
   No matter what job he does he’s always very earnest. – Bất luận làm công việc gì, anh ấy đều hết sức mẫn cán
  • bù lùn shì shén me rén qù àn diàn niǔ ,   qí xiào guǒ dōu shì yí yàng de 。
   不论是什么人去按电钮, 其效果都是一样的。
   The effect of pushing the button is the same no matter who does it. – Cho dùng ai là người ấn nút, thì hiệu quả đều như nhau