[Thành ngữ, Tục ngữ] 万古长[常]青 – Vạn Cổ Trường Thanh

  0
  2084

  [Thành ngữ, Tục ngữ] 万古长[常]青 – Vạn Cổ Trường Thanh

  • 万古长[常]青 [wàn gǔ cháng qīng]: be evergreen; be forever green; evergreen and everlasting; ever-living; Mãi xanh tốt; Xanh trường cửu; vĩnh cửu
  • bǐ yù chóng gāo de jīng shen huò shēn hòu de yǒu yì yóng yuǎn bú huì xiāo shī
   比喻崇高的精神或深厚的友谊永远不会消失。

   

  E.g.

  • zhù liǎng guó rén mín de yǒu yì wàn gǔ cháng qīng 。
   祝两国人民的友谊万古长青。
   May the friendship between the peoples of (our) two countries last forever. – Chúc cho tình hữu nghĩ của 2 quốc gia mãi trường tồn