[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #175: 中国妈妈看美国 – Bà mẹ Trung Quốc nhìn thế giới

1
4312

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #175: 中国妈妈看美国 – Bà mẹ Trung Quốc nhìn thế giới
中国妈妈看美国 – Bà mẹ Trung Quốc nhìn thế giới

中国妈妈看美国

在167的那篇播客中,我讲了几个跟我妈妈有关的小故事。写那篇播客的时候,她刚来美国不久。时间过得真快,转眼间,她马上就要回中国了。在美国住了半年,我妈妈对美国可以说是又爱又恨。

首先说说“恨”吧。很多住在国外的中国人,说起国外的生活,都会用一句话来形容——好山好水好无聊。意思是:国外的自然环境确实不错,但跟国内相比,生活真是太无聊了。我妈妈也有同样的感受。在中国,大部分人和亲戚、朋友走得很近。在国内的时候,我妈妈常常跟亲朋好友一起打太极拳,唱歌,打麻将,旅游……总有做不完的事情,可是来了美国,生活一下子安静了下来,她觉得很无聊。

另外,我妈妈也常常批评美国人的“浪费”。比如说,在洗手间,常常看到美国人抹洗手液的时候,还开着水龙头。有一次,我们在一个快餐店点了两个汉堡,店员把汉堡给我的时候,我发现他们做错了。我告诉店员以后,店员马上答应重新做,并且随手就把那两个汉堡扔进了垃圾桶。我妈妈看着那两个被扔掉的汉堡,觉得太可惜了。

当然了,我妈妈也经常赞扬美国。首先要说的,肯定是自然环境了。比起大多数国内的城市,美国的空气质量要好得多。我妈说,每天出去早锻炼,呼吸着新鲜的空气,看着蓝蓝的天空,心情真是好极了。而且,我妈觉得大多数美国人都很友好,很有礼貌。比如,你在走进商店的时候,前面的人总会帮你推着门。过马路的时候,即使没有红绿灯,大部分司机也会停下来让行人先走。别看这些事情小,在中国,很多人还没有这个意识呢。

总的来说,我妈觉得住在两个国家都各有利弊。她理解我们选择继续在美国生活的的决定,但对于他们那一代人来说,生活在一个离亲朋好友更近的地方才会更幸福。

#175: Zhōngguó māmā kàn měiguó

Zài 167 dì nà piān bòkè zhōng, wǒ jiǎngle jǐ gè gēn wǒ māmā yǒuguān de xiǎo gùshì. Xiě nà piān bòkè de shíhou, tā gāng lái měiguó bùjiǔ. Shíjiānguò de zhēn kuài, zhuǎnyǎn jiān, tā mǎshàng jiù yào huí zhōngguóle. Zài měiguó zhùle bànnián, wǒ māmā duì měiguó kěyǐ shuō shì yòu ài yòu hèn.

Shǒuxiān shuō shuō “hèn” ba. Hěnduō zhù zài guówài de zhōngguó rén, shuō qǐ guówài de shēnghuó, dūhuì yòng yījù huà lái xíngróng——hǎo shān hǎo shuǐ hǎo wúliáo. Yìsi shì: Guówài de zìrán huánjìng quèshí bùcuò, dàn gēn guónèi xiāng bǐ, shēnghuó zhēnshi tài wúliáole. Wǒ māmā yěyǒu tóngyàng de gǎnshòu. Zài zhōngguó, dà bùfèn rén hé qīnqi, péngyǒu zǒu de hěn jìn. Zài guónèi de shíhou, wǒ māmā chángcháng gēn qīnpéng hǎoyou yīqǐ dǎ tàijí quán, chànggē, dǎ májiàng, lǚyóu……zǒng yǒu zuò bù wán de shìqíng, kěshì láile měiguó, shēnghuó yīxià zǐ ānjìngle xiàlái, tā juéde hěn wúliáo.

Lìngwài, wǒ māmā yě chángcháng pīpíng měiguó rén de “làngfèi”. Bǐrú shuō, zài xǐshǒujiān, chángcháng kàn dào měiguó rén mǒ xǐshǒu yè de shíhou, hái kāizhe shuǐlóngtóu. Yǒu yīcì, wǒmen zài yīgè kuàicān diàn diǎnle liǎng gè hànbǎo, diànyuán bǎ hànbǎo gěi wǒ de shíhou, wǒ fāxiàn tāmen zuò cuòle. Wǒ gàosu diànyuán yǐhòu, diànyuán mǎshàng dāyìng chóngxīn zuò, bìngqiě suíshǒu jiù bǎ nà liǎng gè hànbǎo rēng jìnle lèsè tǒng. Wǒ māmā kànzhe nà liǎng gè bèi rēng diào de hànbǎo, juéde tài kěxíle.

Dāngránle, wǒ māmā yě jīngcháng zànyáng měiguó. Shǒuxiān yào shuō de, kěndìng shì zìrán huánjìngle. Bǐ qǐ dà duōshù guónèi de chéngshì, měiguó de kōngqì zhí liàng yāo hǎo de duō. Wǒ mā shuō, měitiān chūqù zǎo duànliàn, hūxīzhe xīnxiān de kōngqì, kànzhe lán lán de tiānkōng, xīnqíng zhēnshi hǎo jíle. Érqiě, wǒ mā juéde dà duōshù měiguó rén dōu hěn yǒuhǎo, hěn yǒu lǐmào. Bǐrú, nǐ zài zǒu jìn shāngdiàn de shíhou, qiánmiàn de rén zǒng huì bāng nǐ tuīzhe mén.Guò mǎlù de shíhou, jíshǐ méiyǒu hónglǜdēng, dà bùfèn sījī yě huì tíng xiàlái ràng xíngrén xiān zǒu. Bié kàn zhèxiē shìqíng xiǎo, zài zhōngguó, hěnduō rén hái méiyǒu zhège yìshí ne.

Zǒng de lái shuō, wǒ mā juéde zhù zài liǎng gè guójiā dōu gè yǒu lìbì. Tā lǐjiě wǒmen xuǎnzé jìxù zài měiguó shēnghuó de de juédìng, dàn duìyú tāmen nà yīdài rén lái shuō, shēnghuó zài yīgè lí qīnpéng hǎoyou gèng jìn dì dìfāng cái huì gèng xìngfú. Zài 167 dì nà piān bòkè zhōng, wǒ jiǎngle jǐ gè gēn wǒ māmā yǒuguān de xiǎo gùshì. Xiě nà piān bòkè de shíhou, tā gāng lái měiguó bùjiǔ. Shíjiānguò de zhēn kuài, zhuǎnyǎn jiān, tā mǎshàng jiù yào huí zhōngguóle. Zài měiguó zhùle bànnián, wǒ māmā duì měiguó kěyǐ shuō shì yòu ài yòu hèn.

Shǒuxiān shuō shuō “hèn” ba. Hěnduō zhù zài guówài de zhōngguó rén, shuō qǐ guówài de shēnghuó, dūhuì yòng yījù huà lái xíngróng——hǎo shān hǎo shuǐ hǎo wúliáo. Yìsi shì: Guówài de zìrán huánjìng quèshí bùcuò, dàn gēn guónèi xiāng bǐ, shēnghuó zhēnshi tài wúliáole. Wǒ māmā yěyǒu tóngyàng de gǎnshòu. Zài zhōngguó, dà bùfèn rén hé qīnqi, péngyǒu zǒu de hěn jìn. Zài guónèi de shíhou, wǒ māmā chángcháng gēn qīnpéng hǎoyou yīqǐ dǎ tàijí quán, chànggē, dǎ májiàng, lǚyóu……zǒng yǒu zuò bù wán de shìqíng, kěshì láile měiguó, shēnghuó yīxià zǐ ānjìngle xiàlái, tā juéde hěn wúliáo.

Lìngwài, wǒ māmā yě chángcháng pīpíng měiguó rén de “làngfèi”. Bǐrú shuō, zài xǐshǒujiān, chángcháng kàn dào měiguó rén mǒ xǐshǒu yè de shíhou, hái kāizhe shuǐlóngtóu. Yǒu yīcì, wǒmen zài yīgè kuàicān diàn diǎnle liǎng gè hànbǎo, diànyuán bǎ hànbǎo gěi wǒ de shíhou, wǒ fāxiàn tāmen zuò cuòle. Wǒ gàosu diànyuán yǐhòu, diànyuán mǎshàng dāyìng chóngxīn zuò, bìngqiě suíshǒu jiù bǎ nà liǎng gè hànbǎo rēng jìnle lèsè tǒng. Wǒ māmā kànzhe nà liǎng gè bèi rēng diào de hànbǎo, juéde tài kěxíle.

Dāngránle, wǒ māmā yě jīngcháng zànyáng měiguó. Shǒuxiān yào shuō de, kěndìng shì zìrán huánjìngle. Bǐ qǐ dà duōshù guónèi de chéngshì, měiguó de kōngqì zhí liàng yāo hǎo de duō. Wǒ mā shuō, měitiān chūqù zǎo duànliàn, hūxīzhe xīnxiān de kōngqì, kànzhe lán lán de tiānkōng, xīnqíng zhēnshi hǎo jíle. Érqiě, wǒ mā juéde dà duōshù měiguó rén dōu hěn yǒuhǎo, hěn yǒu lǐmào. Bǐrú, nǐ zài zǒu jìn shāngdiàn de shíhou, qiánmiàn de rén zǒng huì bāng nǐ tuīzhe mén.Guò mǎlù de shíhou, jíshǐ méiyǒu hónglǜdēng, dà bùfèn sījī yě huì tíng xiàlái ràng xíngrén xiān zǒu. Bié kàn zhèxiē shìqíng xiǎo, zài zhōngguó, hěnduō rén hái méiyǒu zhège yìshí ne.

Zǒng de lái shuō, wǒ mā juéde zhù zài liǎng gè guójiā dōu gè yǒu lìbì. Tā lǐjiě wǒmen xuǎnzé jìxù zài měiguó shēnghuó de de juédìng, dàn duìyú tāmen nà yīdài rén lái shuō, shēnghuó zài yīgè lí qīnpéng hǎoyou gèng jìn dì dìfāng cái huì gèng xìngfú.

#175 – Bà mẹ Trung Quốc nhìn nước Mỹ

Trong podcast số 167, tôi đã nói một câu chuyện có liên quan đến mẹ tôi. Lúc viết podcasd đó, mẹ tôi mới đến Mỹ không lâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đảo mắt, mẹ tôi đã sắp về Trung Quốc rồi. Ở Mỹ nửa năm, mẹ tôi có thể nói là vừa yêu vừa hận nước Mỹ.
Đầu tiên hãy nói về “hận” đi. Rất nhiều người Trung Quốc sống ở nước ngoài, nói về cuộc sống ở nước ngoài, đều hình dung bằng một câu nói – non xanh nước biếc thật nhàm chán. Có nghĩa là: hoàn cảnh môi trường ở nước ngoài rất tốt, nhưng so với trong nước, cuộc sống thật sự quá nhàm chán. Mẹ tôi cũng có cảm nhận như vậy. Ở Trung Quốc, đa phần mọi người và người thân, bạn bè đều ở gần nhau. Khi còn trong nước, mẹ tôi thường cùng bạn bè thân thiết múa Thái Cực Quyền, ca hát, chơi mạt chược, du lịch… Luôn luôn làm không hết việc, nhưng tới Mỹ, cuộc sống liền bình tĩnh lại, bà cảm thấy rất nhàm chán.
Ngoài ra, mẹ tôi c ũng thường phê bình “sự lãng phí” của người Mỹ. Ví dụ như, trong gian vệ sinh, thường thấy người Mỹ khi rửa tay xà phòng, vẫn để nước chảy. Có một lần, chúng tôi gọi hai cái hamburger trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, khi nhân viên giao hamburger cho tôi, tôi phát hiện họ đã làm sai. Sau khi tôi nói với họ, họ lập tức đáp ứng làm lại, và còn tiện tay vứt hai cái hamburger ấy vào trong thùng rác. Mẹ tôi thấy hai chiếc hamburger bị vứt đi kia, cảm thấy rất đáng tiếc.
Tất nhiên, mẹ tôi cũng thường khen ngợi nước Mỹ. Đầu tiên phải nói đến, khẳng định là hoàn cảnh môi trường. So với đa số các thành phố trong nước, chất lượng không khí ở Mỹ tốt hơn nhiều. Mẹ tôi nói, mỗi ngày đi tập thể dục buổi sáng, hít thở không khí trong lành, ngắm bầu trời xanh, tâm trạng vô cùng thoải mái. Hơn nữa, mẹ tôi cảm thấy đa số người Mỹ đều rất hữu hảo, rất lịch sự. Ví dụ, khi bạn bước vào một cửa hàng, người phía trước sẽ luôn giúp bạn giữ cửa. Khi sang đường, cho dù không có đèn giao thông, đa số các tài xế cũng đều dừng xe lại để người đi bộ qua trước. Chớ xem những chuyện này là nhỏ, ở Trung Quốc, rất nhiều người còn chưa có ý thức như vậy đâu.
Nói tóm lại, mẹ tôi cảm thấy sống ở cả hai nước đều có đủ hai mặt tốt xấu. Bà hiểu được quyết định tiếp tục sinh sống ở Mỹ của chúng tôi, nhưng đối với những người thế hệ của bà mà nói, sống ở một nơi càng gần bạn bè thì càng hạnh phúc.

1 COMMENT