Video hoạt hình Gia Đình Vui Vẻ – 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – Phần 2 – Tập 083 – 花童 – Phù Rể Nhí

Loading...


Xem các bài khác ở đây


Tập 083

Lời + dịch

Loading...

83集:花童

第83集:花童 – Tập 83: Phù rể nhí
A: 我愿意 ( Wǒ yuànyì) – A: Con đồng ý

B: 我愿意 (Wǒ yuànyì) – B: Con đồng ý

小迪:终于答应了 (Zhōngyú dāyìngle) – Tiểu Địch: Cuối cùng thì cũng đồng ý rồi

Loading...

大迪:你们俩个刚才是不是偷看电视了 (Nǐmen liǎ gè gāngcái shì bùshì tōu kàn diànshìle) – Đại Địch: Hai đứa vừa mới xem trộm tivi đúng không?

浩浩: 后面是什么呀 (Hòumiàn shì shénme ya) – Hạo Hạo: Sau đó thế nào nữa

小迪:刚好关电视了 (Gānghǎo guān diànshìle) – Tiểu Địch: Đúng lúc tắt tivi mất rồi

大迪:你们两个听好了 (Nǐmen liǎng gè tīng hǎole) – Đại Địch: Hai đứa nghe cho rõ đây

我有一个朋友结婚,需要花童 (wǒ yǒu yīgè péngyǒu jiéhūn, xūyào huā tóng) – Chị có một người bạn sắp kết hôn, cần có phù dâu và phù rể

你们愿意去吗 (nǐmen yuànyì qù ma) – Hai đứa có đồng ý đi không?

Loading...

电视机好热呀 (Diànshì jī hǎo rè ya) – Tivi nóng thật đấy

我来看看你们刚才在看什么 (wǒ lái kàn kàn nǐmen gāngcái zài kàn shénme) – Để chị xem hai đứa vừa mới xem cái gì nào

C: 现在我宣布 (Xiànzài wǒ xuānbù) – C: Bây giờ ta tuyên bố

C: 你们结为夫妻 (Nǐmen jié wéi fūqī) – C: Hai con đã trở thành vợ chồng

大迪: 你们俩在家就看这个 (Nǐmen liǎ zàijiā jiù kàn zhège) – Đại Địch: Hai đứa ở nhà xem cái này

Loading...

我一定要告诉爸妈 (wǒ yīdìng yào gàosu bà mā) – Chị nhất định phải nói với ba mẹ

小迪:老姐, 我去。。。(Lǎo jie, wǒ qù…) – Tiểu Địch: Chị à, em đi…

浩浩:结婚是这个样子的呀 (Jiéhūn shì zhège yàngzi de ya) – Hạo Hạo: Kết hôn là như thế này sao

大迪: 浩浩 (Hào hào) – Đại Địch: Hạo Hạo

如果你答应我去当花童 (rúguǒ nǐ dāyìng wǒ qù dāng huā tóng) – Nếu như em đồng ý với chị đi làm phù rể nhí

我就不告诉爸妈 (wǒ jiù bù gàosu bà mā) – Thì chị sẽ không nói với ba mẹ

Loading...

小迪:浩浩 (Hào hào) – Tiểu Địch: Hạo Hạo

小心又让你去炸鸡店拖地啊 (xiǎoxīn yòu ràng nǐ qù zhá jī diàn tuō dì a) – Cẩn thận không lại cho em đi đến tiệm gà rán cọ sàn đó

浩浩: 我。。我愿意 (Wǒ.. Wǒ yuànyì) – Hạo Hạo: Em… em đồng ý

大迪姐姐就是这个不好 (dà dí jiejie jiùshì zhège bù hǎo) – Chị Đại Địch chính là không tốt ở điểm này

浩浩: 大胖 (Dà pàng) – Hạo Hạo: Đại Mập

你知道结婚是什么意思吗 (nǐ zhīdào jiéhūn shì shénme yìsi ma) – Mày có hiểu kết hôn nghĩa là gì không?

结婚 (Jiéhūn) – Kết hôn

Loading...

男子和女子。。。 (nánzǐ hé nǚzǐ…) – Nam và nữ…

过合法手。。。(Guò héfǎ shǒu…) – Hợp pháp…

结为夫。。。(Jié wéi fu…) – Trở thành vợ…

好多字不认识啊 (Hǎoduō zì bù rènshi a) – Nhiều từ không biết quá

大迪:我要告诉你们一个好消息和一个坏消息 (dà dí: Wǒ yào gàosu nǐmen yīgè hǎo xiāoxi hé yīgè huài xiāoxi) – Đại Địch: Chị muốn nói với hai đứa một tin tốt và một tin xấu

想先听哪个 (xiǎng xiān tīng nǎge) – Muốn nghe tin nào trước đây

小迪:坏的吧 (Huài de ba) – Tiểu Địch: Tin xấu trước đi ạ

大迪:坏消息是, 你不用当花童了 (Huài xiāoxi shì, nǐ bùyòng dāng huā tóngle ) – Đại Địch: Tin xấu đó là, em không cần phải làm phù dâu nữa

小迪: 那好消息呢 (Nà hǎo xiāoxi ne) – Tiểu Địch: Thế còn tin tốt thì sao

大迪:好消息就是 (Hǎo xiāoxi jiùshì) – Đại Địch: Tin tốt chính là

浩浩还可以继续当花童 (hào hào hái kěyǐ jìxù dāng huā tóng) – Hạo Hạo vẫn có thể tiếp tục làm phù rể

浩浩:这明明是个坏消息 (Zhè míngmíng shìgè huài xiāoxi) – Hạo Hạo: Đây rõ ràng là tin xấu mà

小迪:老姐偏心 (Lǎo jie piānxīn) – Tiểu Địch: Chị thiên vị

为什么只让浩浩当,不让我当 (hào hào hái kěyǐ jìxù dāng huā tóng) – Tại sao chỉ cho Hạo Hạo làm phù rể mà không cho em làm phù dâu

大迪:小迪,不是姐姐偏心 (Xiǎo dí, bùshì jiejie piānxīn) – Đại Địch: Tiểu Địch, không phải là chị thiên vị

是因为我朋友找到了比你漂亮的小女孩 (shì yīnwèi wǒ péngyǒu zhǎodàole bǐ nǐ piàoliang de xiǎo nǚhái) – Là bởi vì bạn của chị tìm được một cô bé xinh hơn em

小迪:你。。。你笑什么 (Nǐ… Nǐ xiào shénme) – Tiểu Địch: Em… em cười cái gì hả

浩浩:大迪姐姐 (Dà dí jiejie) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch

其实我要告诉你一个坏消息 (qíshí wǒ yào gàosu nǐ yīgè huài xiāoxi) – Thật ra em muốn nói với chị một tin xấu

大迪: 什么 (Shénme) – Đại Địch: Tin gì?

浩浩:我不想当花童 (Wǒ bùxiǎng dāng huā tóng) – Hạo Hạo: Em không muốn làm phù rể nữa

大迪:为什么 (Wèishéme) – Đại Địch: Tại sao?

浩浩:一天过去了,电视机已经凉了 (Yī tiā.Guòqùle, diànshì jī yǐjīng liángle) – Hạo Hạo: Đã qua một ngày rồi, tivi cũng đã nguội rồi

大迪:这是什么逻辑呀 (Zhè shì shénme luójí ya) – Đại Địch: Đây là cái kiểu logic gì hả?

不过,你真的决定了 (Bùguò, nǐ zhēn de juédìngle) – Cơ mà, em thật sự quyết định rồi?

浩浩: 嗯嗯 Hạo Hạo: Vâng

大迪:那就太可惜了 (Nà jiù tài kěxíle)Đại Địch: Vậy thì thật là đáng tiếc quá

浩浩:有什么可惜的 (Yǒu shén me kěxí de)Hạo Hạo: Có gì đáng tiếc chứ

浩浩:有什么可惜的 (Yǒu shén me kěxí de) – Hạo Hạo: Có gì đáng tiếc chứ

大迪:看来这些小礼物要送给别人了 (Kàn lái zhèxiē xiǎo lǐwù yào sòng gěi biérénle) – Đại Địch: Xem ra những món quà này phải dành tặng người khác rồi

浩浩,这可不是送给你的 (hào hào, zhè kě bùshì sòng gěi nǐ de) – Hạo Hạo, những thứ này không phải là tặng cho em

是送给人家小花童的 (shì sòng jǐ rénjiā xiǎohuā tóng de) – Là để tặng cho phù rể nhí

好可惜呀,得送给别人了 (hǎo kěxí ya, de sòng gěi biérénle) – Thật là tiếc, phải tặng cho người khác rồi

浩浩:大迪姐姐 ( Dà dí jiejie) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch

你刚才没有告诉我有这么多的玩具 (nǐ gāngcái méiyǒu gàosu wǒ yǒu zhème duō de wánjù) – Vừa nãy chị không có nói với em là có nhiều đồ chơi như vậy

大迪:那这样吧 (Nà zhèyàng ba) – Đại Địch: Vậy thì thế này đi

看你的表现 (kàn nǐ de biǎoxiàn) – Để xem biểu hiện của em

如果你排练积极 (rúguǒ nǐ páiliàn jījí) – Nếu như em tập luyện tích cực

我就同意你去 (wǒ jiù tóngyì nǐ qù) – Chị sẽ đồng ý cho em đi

浩浩:为了模型,我要加油 (Wèile móxíng, wǒ yào jiāyóu) – Hạo Hạo: Bởi vì mô hình, mình nhất định sẽ cố gắng

小迪:小帅哥啊 (Xiǎo shuàigē a) – Tiểu Địch: Anh bạn nhỏ đẹp trai nha

浩浩:那是,绝对的 ( Nà shì, juéduì de) – Hạo Hạo: Đúng vậy, tất nhiên là đẹp trai rồi

小迪:这个帅哥为了点模型就。。。(Zhège shuàigē wèile diǎn móxíng jiù…) – Tiểu Địch: Anh chàng đẹp trai này vì mô hình mà…

浩浩:这个世界就是这样 (Zhège shìjiè jiùshì zhèyàng) – Hạo Hạo: Thế giới này chính là như vậy

看到帅哥有的人就想打击 (kàn dào shuàigē yǒu de rén jiù xiǎng dǎjí) – Nhìn thấy trai đẹp người ta liền thấy ghen tị

浩浩:大迪姐姐,我累 (Dà dí jiejie, wǒ lèi) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch, em mệt

大迪:模型。。。(Móxíng…) – Đại Địch: Mô hình….

浩浩:我不累了 (Wǒ bù lèile) – Hạo Hạo: Em hết mệt rồi

大迪:收废品的,这堆模型多少钱啊 (Shōu fèipǐn de, zhè duī móxíng duōshǎo qián a) – Đại Địch: Này thu mua phế liệu, đống mô hình này bao nhiêu tiền thế

浩浩:大迪姐姐,我醒了 (Dà dí jiejie, wǒ xǐngle) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch, em tỉnh rồi

浩浩:大胖,你要是结婚 (Dà pàng, nǐ yàoshi jiéhūn) – Hạo Hạo: Đại Mập, nếu như mày kết hôn

我一定给你去当花童 (wǒ yīdìng gěi nǐ qù dāng huā tóng) – Tao nhất định sẽ làm phù rể cho mày

大迪:浩浩,该起床了 (Hào hào, gāi qǐchuángle) – Đại Địch: Hạo Hạo, dậy đi

今天得参加婚礼 (jīntiān de cānjiā hūnlǐ) – Hôm nay phải tham dự hôn lễ đó

浩浩:大迪姐姐,我生病了 (Dà dí jiejie, wǒ shēngbìngle) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch, em ốm rồi

大迪:真的 (Zhēn de)Đại Địch: Thật chứ

小迪:浩浩,这超太没意思了 (Hào hào, zhè chāo tài méiyìsile) – Tiểu Địch: Hạo Hạo, thế này không thú vị gì đâu nhé

我都不玩了 (wǒ dū bù wánle) – Chị không giỡn với em nữa.

大迪:那好吧,我把模型都带走 (Nà hǎo ba, wǒ bǎ móxíng dōu dài zǒu) – Đại Địch: Vậy được rồi, chị sẽ mang mô hình đi

浩浩:大迪姐姐,你拿走吧 (Dà dí jiejie, nǐ ná zǒu ba) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch, chị cứ cầm đi

大迪:这个小家伙,你都拆成这样了 (Zhège xiǎo jiāhuo, nǐ dōu chāi chéng zhèyàngle) – Đại Địch: Thằng bé này, em phá thành như thế này

我怎么拿走啊 (wǒ zěnme ná zǒu a) – Chị mang đi thế nào được hả

浩浩:反正我不去参加婚礼 (Fǎnzhèng wǒ bù qù cānjiā hūnlǐ) – Hạo Hạo: Dù sao thì em cũng không tham dự hôn lễ đâu

大迪:好可惜呀 (Hǎo kěxí ya) – Đại Địch: Đáng tiếc quá

本来我还想给你介绍一下你的搭档 (běnlái wǒ hái xiǎng gěi nǐ jièshào yīxià nǐ de dādàng) – Vốn dĩ chị còn định giới thiệu với em người sẽ cùng hợp tác với em

一个漂亮的小仙女 (yīgè piàoliang de xiǎo xiānnǚ) – Một tiểu tiên nữ xinh đẹp

浩浩:真的吗 (Zhēn de ma) – Hạo Hạo: Thật sao?

大迪:真的,你要去看小仙女吗 (Dà dí: Zhēn de, nǐ yào qù kàn xiǎo xiānnǚ ma) – Đại Địch: Thật, em có muốn đi gặp tiểu tiên nữ không?

浩浩:我去。。。快点帮我穿衣服 (Wǒ qù… Kuài diǎn bāng wǒ chuān yīfú) – Hạo Hạo: Có chứ… mau giúp em thay đồ

我要去看小仙女 (wǒ yào qù kàn xiǎo xiānnǚ) – Em muốn đi gặp tiểu tiên nữ

小迪:现在的小孩啊 (Xiànzài de xiǎohái a) – Tiểu Địch: Trẻ con bây giờ thật là…

都不太懂得什么是内在美 (Dōu bù tài dǒngde shénme shì nèizài měi) – Không hiểu thế nào là vẻ đẹp bên trong

浩浩:小迪姐姐,我懂 (Xiǎo dí jiejie, wǒ dǒng) – Hạo Hạo: Chị tiểu Địch, em hiểu đấy

内在美就是不穿衣服也很美 (nèizài měi jiùshì bù chuān yīfú yě hěn měi) – Vẻ đẹp bên trong chính là không mặc quần áo nhưng vẫn rất đẹp

浩浩:大胖,我太失望了 (Dà pàng, wǒ tài shīwàngle) – Hạo Hạo: Đại Mập, tao thất vọng quá đi

大迪:浩浩,在那干什么呀 (Hào hào, zài nà gànshénme ya) – Đại Địch: Hạo Hạo, em đang làm gì ở đây thế

赶紧过来 (gǎnjǐn guòlái) – Mau qua đây

大迪: 浩浩,这就是你的搭档 (Hào hào, zhè jiùshì nǐ de dādàng) – Đại Địch: Hạo Hạo, đây chính là bạn đồng hành của em

你们俩是今天的主花童 (nǐmen liǎ shì jīntiān de zhǔ huā tóng) – Hai đứa là phù dâu phù rể chính của ngày hôm nay

浩浩:我叫浩浩,你呢 (Wǒ jiào hào hào, nǐ ne) – Hạo Hạo: Tớ tên là Hạo Hạo, còn cậu?

婷婷:我叫婷婷 (Wǒ jiào tíng tíng) – Đình Đình: Tớ tên là Đình Đình

大迪:她像小仙女吗 (Tā xiàng xiǎo xiānnǚ ma) – Đại Địch: Cô bé có giống tiểu tiên nữ không?

浩浩:很像 (Hěn xiàng) – Hạo Hạo: Rất giống

大迪:喜不喜欢 (Xǐ bù xǐhuan) – Đại Địch: Có thích không?

浩浩:喜欢 (Xǐhuan) – Hạo Hạo: Thích ạ

大迪:那你们俩玩吧 (Nà nǐmen liǎ wán ba) – Đại Địch: Vậy hai đứa chơi với nhau đi nhé

浩浩:大迪姐姐 (Dà dí jiejie) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch

刚才那个女孩是谁呀 (gāngcái nàgè nǚhái shì shuí ya) – Bạn nữ vừa nãy là ai thế?

大迪: 这个场地啊,有三场婚礼啊 (Zhège chǎngdì a, yǒusān chǎng hūnlǐ a) – Đại Địch: Trong hội trường này, có ba đám cưới cơ

那个,是另外一家的小花童 (nàgè, shì lìngwài yījiā de xiǎohuā tóng) – Cô bé đó, là phù dâu nhí của một đám cưới khác

浩浩:还好。。。 (Hái hǎo…) – Hạo Hạo: Vẫn còn may chán…

大胖,吓死我了 (Dà pàng, xià sǐ wǒle) – Đại Mập, dọa chết tao rồi

大迪,快来 (dà dí, kuài lái) – Đại Địch, mau tới đây

浩浩:你。。。你喜欢我吗 (Nǐ… Nǐ xǐhuan wǒ ma) – Hạo Hạo: Cậu… cậu có thích tớ không?

婷婷:喜欢 (Xǐhuan)Đình Đình: Thích ~

浩浩:我可以叫你小仙女吗 (Wǒ kěyǐ jiào nǐ xiǎo xiānnǚ ma) – Hạo Hạo: Tớ có thể gọi cậu là tiểu tiên nữ không?

婷婷:可以 (Kěyǐ) – Đình Đình: Được chứ

浩浩:我们也去玩结婚游戏吧 (Wǒmen yě qù wán jiéhūn yóuxì ba) – Hạo Hạo: Chúng mình cũng chơi trò cô dâu chú rể đi

大迪:小迪,还在吃啊 (Xiǎo dí, hái zài chī a) – Đại Địch: Tiểu Địch, em vẫn còn ăn sao

快准备好 (kuài zhǔnbèi hǎo) – Mau chuẩn bị cho tốt

婚礼呀,马上就开始了 (hūnlǐ ya, mǎshàng jiù kāishǐle) – Hôn lễ sắp bắt đầu rồi

小迪:好的 (Hǎo de) – Tiểu Địch: Được ạ

A: 大迪,婚礼马上开始了 ( Dà dí, hūnlǐ mǎshàng kāishǐle) – A: Đại Địch: Hôn lễ sắp bắt đầu rồi

A: 两个引路的花童不见了 (Liǎng gè yǐnlù de huā tóng bùjiànle) – A: Hai phù dâu, phù rể dẫn đường không thấy đâu nữa rồi

大迪:什么 (Shénme) – Đại Địch: Cái gì??

你看到浩浩没有 (Nǐ kàn dào hào hào méiyǒu) – Em có nhìn thấy Hạo Hạo không?

小迪:刚才还在这里的 (Gāngcái hái zài zhèlǐ de)Tiểu Địch: Vừa nãy vẫn còn ở trong này

A: 你们有没有见到两个小花童呀 (Nǐmen yǒu méiyǒu jiàn dào liǎng gè xiǎohuā tóng ya) – A: Mọi người có nhìn thấy hai phù dâu, phù rể nhí không?

你有没有看见 (Nǐ yǒu méiyǒu kànjiàn) – Cô có nhìn thấy không?

B: 花童不见了 (Huā tóng bùjiànle) – B: Phù dâu, phù rể biến mất rồi

C: 你干吗,你怎么来男厕啊 (Nǐ gànma, nǐ zěnme lái nán cè a) – C: Cô làm cái gì thế, tại sao lại vào WC nam hả?

D: 恭喜。。。(Gōngxǐ…) – D: Chúc mừng

E: 真漂亮啊 (Zhēn piàoliang a) – E: Đẹp quá

F: 很漂亮啊 (Hěn piàoliang a) – F: Thật sự rất đẹp

浩浩:你愿意嫁给我吗 (nǐ yuànyì jià gěi wǒ ma) – Hạo Hạo: Cậu có đồng ý gả cho tớ không?

婷婷:愿意 (Wǒ yuànyì) – Đình Đình: Tớ đồng ý

你愿意嫁给我吗 (nǐ yuànyì jià gěi wǒ ma) – Cậu có đồng ý lấy tớ không?

浩浩:我愿意 (Wǒ yuànyì) – Hạo Hạo: Tớ đồng ý

电视上都是这样演的 (diànshì shàng dū shì zhèyàng yǎn de) – Trên tivi đều diễn như vậy

A: 现在,我宣布 (Xiànzài, wǒ xuānbù) – A: Bây giờ, tôi tuyên bố

A: 你们结为夫妻 (Nǐmen jié wéi fūqī) – A: Hai người đã trở thành vợ chồng

浩浩:下面我要踩你的裙子 (Xiàmiàn wǒ yào cǎi nǐ de qúnzi) – Hạo Hạo: Lát nữa tớ sẽ giẫm lên váy của cậu

我们要摔一跤才能结婚 (wǒmen yào shuāi yī jiāo cáinéng jiéhūn) – Chúng ta cùng ngã mới được coi là kết hôn

婷婷: 啊?Đình Đình: Hả?

浩浩:电视上是这么演的呀 (Diànshì shàng shì zhème yǎn de ya) – Hạo Hạo: Trên tivi đều diễn như vậy mà

可惜没有蛋糕 (kěxí méiyǒu dàngāo) – Đáng tiếc là không có bánh kem

婷婷:真的 (Zhēn de) – Đình Đình: Thật sao

不会摔疼吧 (bù huì shuāi téng ba) – Sẽ không ngã đau chứ

浩浩:不会,结婚就是这样的 (Bù huì, jiéhūn jiùshì zhèyàng de) – Hạo Hạo: Không đâu, kết hôn chính là như vậy mà

大迪:浩浩,你们在干什么呀 (Hào hào, nǐmen zài gànshénme ya) – Đại Địch: Hạo Hạo, em đang làm cái gì thế hả?

浩浩:大迪姐姐,我们在玩结婚游戏 (Dà dí jiejie, wǒmen zài wán jiéhūn yóuxì) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch, bọn em đang chơi trò cô dâu chú rể

大迪:什么 (Shénme) – Đại Địch: Cái gì??

浩浩:等等 (Děng děng) – Hạo Hạo: Đợi đã

我们还没一起摔倒呢 (wǒmen hái méi yīqǐ shuāi dǎo ne) – Bọn em vẫn chưa cùng nhau ngã mà

浩浩:有什么了不起的 (Yǒu shé me liǎobùqǐ de) – Hạo Hạo: Có gì hay ho chứ

我们的戒指比他们那个好看多了 (wǒmen de jièzhǐ bǐ tāmen nàgè hǎokàn duōle) –  Nhẫn của chúng ta đẹp hơn của họ nhiều

你。。。喜不喜欢啊 (nǐ… Xǐ bù xǐhuan a) – Cậu… có thích không?

婷婷:喜欢 (Xǐhuan) – Đình Đình: Tớ thích

浩浩:哎呀,不对 (Āiyā, bùduì)- Hạo Hạo: Aiya, không đúng

他们还没有踩裙子呢 (tāmen hái méiyǒu cǎi qúnzi ní) – Họ vẫn chưa giẫm lên váy

他们忘了 (tāmen wàngle) – Họ quên mất rồi

浩浩:结婚了。。。(Jiéhūnle..) – Hạo Hạo: Kết hôn rồi…

大迪: 浩浩, 你怎么跑过去踩裙子呀 (Hào hào, nǐ zěnme pǎo guòqù cǎi qúnzi ya) – Đại Địch: Hạo Hạo, tại sao em lại chạy qua đó giẫm lên váy hả?

浩浩:大迪姐姐,结婚就是这样的 (Dà dí jiejie, jiéhūn jiùshì zhèyàng de ) – Hạo Hạo: Chị Đại Địch, kết hôn là như vậy mà

电视上都是这样演的 (diànshì shàng dū shì zhèyàng yǎn de) – Trên tivi đều diễn như vậy.

大迪:那天你看的,是个喜剧片 (Nèitiān nǐ kàn de, shìgè xǐjù piàn) – Đại Địch: Phim em xem hôm đó, là phim hài

其实啊,结婚不是这样的 (qíshí a, jiéhūn bùshì zhèyàng de) – Thật ra thì, kết hôn không phải như vậy đâu

浩浩:结婚不是这样 (Jiéhūn bùshì zhèyàng) – Hạo Hạo: Kết hôn không phải là như vậy

浩浩:哥哥,姐姐 (Gēgē, jiejie) – Hạo Hạo: Anh, chị

对不起 把婚礼弄成喜剧了 (duìbùqǐ bǎ hūnlǐ nòng chéng xǐjùle) – Em xin lỗi, đã biến hôn lễ thành phim hài mất rồi

A: 没事。。。(Méishì…) – A: Không sao…

B: 哪里是喜剧啊,明明是悲剧 (Nǎlǐ shì xǐjù a, míngmíng shì bēijù) – B: Phim hài chỗ nào chữ, rõ ràng là bi kịch mà

浩浩:那。。。Hạo Hạo: Vậy thì…

我帮你们打扫卫生,弥补错误吧 (Wǒ bāng nǐmen dǎsǎo wèishēng, míbǔ cuòwù ba) – Em giúp anh chị dọn dẹp nhé, để bù đắp lại lỗi lầm.

大迪:这是什么情况啊 (Zhè shì shénme qíngkuàng a) – Đại Địch: Chuyện gì thế này

小迪:小孩子的世界你不懂 (Xiǎo háizi de shìjiè nǐ bù dǒng) – Tiểu Địch: Thế giới của con nít, chị không hiểu được đâu

A: 我来帮你吧 (Wǒ lái bāng nǐ ba) – A: Để tớ giúp cậu nhé

B: 快给我吧 (Kuài gěi wǒ ba) – B: Mau đưa cho tớ

C: 给我 (Gěi wǒ) – C: Đưa cho tớ

浩浩:我要改正错误 (Wǒ yào gǎizhèng cuòwù) (Hạo Hạo: Tớ muốn sửa chữa lỗi lầm)

谁都不许跟我抢 (shuí dōu bùxǔ gēn wǒ qiǎng) – Không ai được giành với tớ

再抢 (zài qiǎng) – Còn giành nữa

我就要骑着扫把飞走了 (wǒ jiù yào qízhe sàobǎ fēi zǒule) – Tớ sẽ cưỡi chổi bay đi luôn đấy.

 


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

video hoạt hình gia Đình vui vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – phần 2 - tập 083