[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 167

0
400

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 167

Loading...

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

不过,中国社会安定,经济增长迅速,通胀率低,汇率稳定,而且拥有广阔的市场,这些都为进一步提高中国商品的国际竞争力提供了有力的保障。

Đoạn Phiên dịch Tiếng Trung Thương mại

Nhưng, Trung Quốc có sự ổn định xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mức lạm phát thấp, tỉ giá hối đoái ổn định và có thị trưởng rộng lớn, những yếu tố đó đã tạo ra một sự đảm bảo vững chắc cho sức cạnh tranh hàng hóa của Trung Quốc trên thị trường Quốc tế.

Loading...

Đoạn Phiên âm Tiếng Trung Thương mại

Búguò, zhōngguó shèhuì āndìng, jīngjì zēngzhǎng xùnsù, tōngzhànglǜ dī, huìlǜ wěndìng, érqiě yōngyǒu guǎngkuò de shìchǎng, zhèxiē dōu wèi jìn yí bù tígāo zhōngguó shāngpǐn de guójì jìngzhēng lì tígōng le yǒulì de bǎozhàng.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

让我看看我的日程安排。

Ràng wǒ kàn kàn wǒ de rìchéng ānpái.

Loading...

我有好多事要干。

Wǒ yǒu hǎoduō shì yào gàn.

我的时间安排很紧。

Wǒ de shíjiān ānpái hěn jǐn.

我是个普通的公司职员。

Wǒ shìgè pǔtōng de gōngsī zhíyuán.

Loading...

这工作不太费事。

Zhè gōngzuò bù tài fèishì.

干活别偷懒。

Gàn huó bié tōulǎn.

西区由我负责。

Loading...

Xīqū yóu wǒ fùzé.

我已经结束那项工作了。

Wǒ yǐjīng jiéshù nà xiàng gōngzuòle.

我还能工作好长时间呢。

Wǒ hái néng gōngzuò hǎo cháng shíjiān ne.

我们的上司被解雇了。

Loading...

Wǒmen de shàngsi bèi jiěgùle.

请把这个订在一起。

Qǐng bǎ zhège dìng zài yīqǐ.

能帮我复印一下这份材料吗?

Néng bāng wǒ fùyìn yí xià zhè fèn cáiliào ma?

复印机有毛病了。

Fùyìnjī yǒu máobìngle.

Loading...

我想复印机是没纸了。

Wǒ xiǎng fùyìnjī shì méi zhǐle.

付款截止到什么时候?

Fùkuǎn jiézhǐ dào shénme shíhòu?

付款日期截止到30号。

Fùkuǎn rìqí jiézhǐ dào 30 hào.

我们休息一会儿吧。

Wǒmen xiūxí yí huìr ba.

能帮我倒杯咖啡吗?

Néng bāng wǒ dào bēi kāfēi ma?

您想喝杯咖啡吗?

Nín xiǎng hē bēi kāfēi ma?

那真是太好了。

Nà zhēnshi tài hǎole.

快到午饭时间了。

Kuài dào wǔfàn shíjiānle.

我们有1小时的午休时间。

Wǒmen yǒu 1 xiǎoshí de wǔxiū shíjiān.

我们开始吧。

Wǒmen kāishǐ ba.

现在我不能放下这个工作。

Xiànzài wǒ bùnéng fàngxià zhège gōngzuò.

我太忙了,顾不上那么琐碎的事。

Wǒ tài mángle, gù bù shàng nàme suǒsuì de shì.

我忙得四脚朝天。

Wǒ máng dé sì jiǎo cháotiān.

别偷懒!

Bié tōulǎn!

尽你的全力!

Jǐn nǐ de quánlì!

悠着点儿。

Yōu zhuó diǎnr.

打起精神来。

Dǎ qǐ jīngshén lái.

Nguồn tiengtrungnet.com

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 167