[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 112

0
266

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 112

Loading...

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

上海不但是中国最大的城市,也是全国最重要的金融贸易中心。优越的地理条件、雄厚的工业基础、繁荣的商业经济、优秀的人口素质,以及充足的资金供应,都为上海成为中国,乃至世界金融贸易中心奠定了坚实的基础。

Phiên dịch đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Thượng Hải không chỉ là Thành phố lớn nhất của Trung Quốc và cũng là trung tâm thương mại tài chính quan trọng nhất của cả nước. Thượng Hải có điều kiện địa lý tốt, nền công nghiệp mạnh, kinh tế thương mại phát triển phồn thịnh, ý thức người dân tốt, được cung cấp nguồn vốn đầu tư đầy đủ, những điều kiện tốt đó đã tạo ra một nền tảng vững chắc để Thượng Hải trở thành trung tâm thương mại tài chính Thế giới.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Shànghǎi bù dànshì zhōngguó zuìdà de chéngshì, yěshì quánguó zuì zhòngyào de jīnróng màoyì zhōngxīn. Yōuyuè de dìlǐ tiáojiàn, xiónghòu de gōngyè jīchǔ, fánróng de shāngyè jīngjì, yōuxiù de rénkǒu sùzhì, yǐjí chōngzú de zījīn gōngyìng, dōu wèi shànghǎi chéngwéi zhōngguó, nǎizhì shìjiè jīnróng màoyì zhōngxīn diàndìng le jiānshí de jīchǔ.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

咱们别浪费时间了。

Zánmen bié làngfèi shíjiān le.

Loading...

我可以问几个问题吗?

Wǒ kěyǐ wèn jǐ gè wèntí ma?

金钱不是一切。

Jīnqián bú shì yí qiè.

两个人都没说过话。

Liǎng gèrén dōu méi shuō guòhuà.

Loading...

别吵了。

Bié chǎo le.

没什么区别。

Méishénme qūbié.

价格还算合理。

Loading...

Jiàgé hái suàn hélǐ.

他们拥立他为国王。

Tāmen yōng lì tā wèi guówáng.

他们穿着红白相间的衣服。

Tāmen chuānzhuó hóng bái xiàng jiān de yīfu.

我们都想要幸福。

Loading...

Wǒmen dōu xiǎng yào xìngfú.

我们刚好赶上了飞机。

Wǒmen gānghǎo gǎn shàngle fēijī.

我们今天晚上去干点儿什么呢?

Wǒmen jīntiān wǎnshàng qù gàn diǎnr shénme ne?

你的人生目标是什么?

Nǐ de rénshēng mùbiāo shì shénme?

Loading...

这幢房子是什么时候建造的?

Zhè chuáng fángzi shì shénme shíhòu jiànzào de?

为什么呆在家里?

Wèishéme dāi zài jiālǐ?

需要帮忙吗?

Xūyào bāngmáng ma?

你不可好高骛远。

Nǐ bùkě hàogāowùyuǎn.

真是笑死我了!

Zhēnshi xiào sǐ wǒle!

你说得挺有道理的。

Nǐ shuō de tǐng yǒu dàolǐ de.

被人批评真是痛苦!

Bèi rén pīpíng zhēnshi tòngkǔ!

Nguồn tiengtrungnet.com