[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 80

0
281

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 80

Loading...

Luyện tập Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

利率和汇率是两个重要的经济指标,它们既受市场规律的约束,也受政府政策的影响,而两者的变化又会对经济产生重要的影响。

Phiên dịch đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Lãi suất và tỉ giá hối đoái là hai chỉ tiêu kinh tế quan trọng, chúng chịu sự ràng buộc của quy luật thị trường và sự ảnh hưởng bởi chính sách của Chính phủ, sự biến đổi của hai cái đó lại có ảnh hưởng quan trọng đối với kinh tế.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Lìlǜ hé huìlǜ shì liǎng ge zhòngyào de jīngjì zhǐbiāo, tāmen jì shòu shìchǎng guīlǜ de yuēshù, yě shòu zhèngfǔ zhèngcè de yǐngxiǎng, ér liǎng zhě de biànhuà yòu huì duì jīngjì chǎnshēng zhòngyào de yǐngxiǎng.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi thảo luận

你怎么看“能力越高,钱赚得越多”的说法?

Loading...

Đáp án chung

我认为“能力越高,钱赚得越多”的说法是不合理的。能力越高,钱赚得不一定越多,还要看有没有条件和机会。很多有能力的人不在乎钱赚得多不多,而在乎是否实现了人生价值。比如我们教师岗位中的很多优秀的教师,他们有能力,但赚得钱并不多,而是过着平凡而普通的生活。所以,我认为能力越高,钱赚得不一定越多。

Phiên âm Tiếng Trung

Wǒ rènwéi “nénglì yuè gāo, qián zhuàn dé yuè duō” de shuōfǎ shì bù hélǐ de. Nénglì yuè gāo, qián zhuàn dé bù yīdìng yuè duō, hái yào kàn yǒu méiyǒu tiáojiàn hé jīhuì. Hěnduō yǒu nénglì de rén bùzàihū qián zhuàn dé duō bù duō, ér zàihū shìfǒu shíxiànle rénshēng jiàzhí. Bǐrú wǒmen jiàoshī gǎngwèi zhōng de hěnduō yōuxiù de jiàoshī, tāmen yǒu nénglì, dàn zhuàn dé qián bìng bù duō, ér shìguòzhe píngfán ér pǔtōng de shēnghuó. Suǒyǐ, wǒ rènwéi nénglì yuè gāo, qián zhuàn dé bù yīdìng yuè duō.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...