[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 59

0
223

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 59

Loading...

Cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 所 trong Tiếng Trung Thương mại

所 + V + 的 (N) : cái mà được làm bởi

Ví dụ:

(1) 在会议上总经理所提出的计划,因为没有得到半数以上的支持,所以没有通过。

Loading...

Zài huìyì shang zǒng jīnglǐ suǒ tíchū de jìhuà, yīnwèi méiyǒu dédào bànshù yǐshàng de zhīchí, suǒyǐ méiyǒu tōngguò.

Cái kế hoạch được đề xuất bởi tổng giám đốc ở trong hội nghị do là hơn một nửa số không được ủng hộ nên không được thông qua.

(2) 顾客对商品的质量所提的意见是我们不断改进的动力。

Gùkè duì shāngpǐn de zhìliàng suǒ tí de yìjiàn shì wǒmen búduàn gǎijìn de dònglì.

Cái ý kiến mà khách hàng đề xuất về sản phẩm là động lực để chúng ta không ngừng cải tiến.

Loading...

(3) 投资者所考虑的因素有很多,其中利润回报和政治风险是他们最关心的。

Tóuzī zhě suǒ kǎolǜ de yīnsù yǒu hěnduō, qízhōng lìrùn huíbào hé zhèngzhì fēngxiǎn shì tāmen zuì guānxīn de.

Rất nhiều yếu tố mà các nhà đầu tư đang cân nhắc, trong đó họ quan tâm nhất là lợi nhuận thu về và sự mạo hiểm chính trị.

(4) 市民所关心的环保问题一直到现在都没有得到解决。

Shìmín suǒ guānxīn de huánbǎo wèntí yìzhí dào xiànzài dōu méiyǒu dédào jiějué.

Cái vấn đề môi trường mà người dân quan tâm mãi cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Loading...

(5) 我所知道的都告诉你了。

Wǒ suǒ zhīdào de dōu gàosù nǐ le.

Những gì mà tôi biết đều đã nói cho bạn rồi.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi

Loading...

你的家乡和这里的冬天有什么不同?

Đáp án mẫu

我的家乡和这里的冬天不同。这里的冬天很冷,常常下雪。由于环境污染,这里的雪很容易就脏了,这样一来,这里的整个冬天看起来都灰蒙蒙的。虽然我的家乡冬天也下雪,而且雪下得很大,但是由于我的家乡在小镇里,环境没有受到污染,整个冬天都是白色的,地上也是白茫茫的一片,非常漂亮。

我的家乡和这里的冬天有以下三点不同。一是我的家乡冬天偶尔下雪,而这里的冬天常常下雪。由于这里的环境污染比较严重,雪很容易就脏了,白色的雪变成了黑色。而在我的家乡,冬天下雪后到处都是白茫茫的一片,非常漂亮。二是这里的冬天常常有大雾的天气,有的时候五米、十米之外都看不清楚。而我的家乡几乎没有这种大雾的天气。三是我的家乡冬天空气比较干燥,这里的冬天比较潮湿。

Phiên âm Tiếng Trung

Wǒ de jiāxiāng hé zhèlǐ de dōngtiān bùtóng. Zhèlǐ de dōngtiān hěn lěng, chángcháng xià xuě. Yóuyú huánjìng wūrǎn, zhèlǐ de xuě hěn róngyì jiù zàngle, zhèyàng yī lái, zhèlǐ de zhěnggè dōngtiān kàn qǐlái dōu huī méngméng de. Suīrán wǒ de jiāxiāng dōngtiān yě xià xuě, érqiě xuě xià dé hěn dà, dànshì yóuyú wǒ de jiāxiāng zài xiǎo zhèn lǐ, huánjìng méiyǒu shòudào wūrǎn, zhěnggè dōngtiān dū shì báisè de, dìshàng yěshì bái mángmáng de yīpiàn, fēicháng piàoliang.

Loading...

Wǒ de jiāxiāng hé zhèlǐ de dōngtiān yǒu yǐxià sān diǎn bùtóng. Yī shì wǒ de jiāxiāng dōngtiān ǒu’ěr xià xuě, ér zhèlǐ de dōngtiān chángcháng xià xuě. Yóuyú zhèlǐ de huánjìng wūrǎn bǐjiào yánzhòng, xuě hěn róngyì jiù zàngle, báisè de xuě biàn chéngle hēisè. Ér zài wǒ de jiāxiāng, dōngtiān xià xuě hòu dàochù dōu shì bái mángmáng de yīpiàn, fēicháng piàoliang. Èr shì zhèlǐ de dōngtiān chángcháng yǒu dà wù de tiānqì, yǒu de shíhòu wǔ mǐ, shí mǐ zhī wài dōu kàn bù qīngchǔ. Ér wǒ de jiāxiāng jīhū méiyǒu zhè zhǒng dà wù de tiānqì. Sān shì wǒ de jiāxiāng dōngtiān kōngqì bǐjiào gānzào, zhèlǐ de dōngtiān bǐjiào cháoshī.

Nguồn tiengtrungnet.com