[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 39

0
267

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 39

Loading...

Cách dùng 先后 trong Tiếng Trung Thương mại

先后 (xiān hòu) : lần lượt; tuần tự

Ví dụ:

(1) 请大家按先后顺序排队入场,对号入座。

qǐng dà jiā àn xiān hòu shùn xù pái duì rù chǎng ,duì hào rù zuò.

Loading...

Mọi người hãy lần lượt theo thứ tự vào hội trường, ngồi đúng vị trí.

(2) 现在公司不再以进公司的先后提拔人才。

xiàn zài gōng sī bú zài yǐ jìn gōng sī de xiān hòu tí bá rén cái.

Bây giờ công ty không còn đề bạt nhân tài theo kiểu lần lượt nữa.

(3) 很多美国跨国公司为了实现全球化战略,先后在欧洲、亚洲和非洲成立了分公司。

Loading...

hěn duō měi guó kuà guó gōng sī wèi le shí xiàn quán qiú huà zhàn luè ,xiān hòu zài ōu zhōu 、yà zhōu hé fēi zhōu chéng lì le fēn gōng sī.

Để thực hiện chiến lược toàn cầu hóa, rất nhiều công ty có tầm cỡ Quốc tế đã lần lượt thành lập công ty chi nhánh ở Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.

(4) 他们公司先后聘请了很多海外留学归来的信息技术人才。

tā men gōng sī xiān hòu pìn qǐng le hěn duō hǎi wài liú xué guī lái de xìn xī jì shù rén cái.

Công ty của họ lần lượt mời các nhân tài công nghệ thông tin đi du học từ nước ngoài đến phỏng vấn.

(5) 许多海外公司先后来经济特区投资建厂。

Loading...

xǔ duō hǎi wài gōng sī xiān hòu lái jīng jì tè qū tóu zī jiàn chǎng.

Rất nhiều công ty nước ngoài lần lượt đến đặc khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà máy.

(6) 她先后两次被评为优秀员工。

tā xiān hòu liǎng cì bèi píng wéi yōu xiù yuán gōng.

Cô ta liên tiếp hai lần được bình chọn là công nhân viên ưu tú.

Loading...

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

你好,我能见王老板吗 ?

nǐ hǎo ,wǒ néng jiàn wáng lǎo bǎn ma ?

小李: 你有预约吗 ?

nǐ yǒu yù yuē ma ?

对不起,我没有. / 是的,约的是下午3点 。

Loading...

duì bù qǐ,wǒ méi yǒu 。/ shì de ,yuē de shì xià wǔ 3 diǎn 。

对不起,王老板现在不能见您。

duì bù qǐ,wáng lǎo bǎn xiàn zài bù néng jiàn nín 。

他在打电话。您能在这里等一下吗 ?

tā zài dǎ diàn huà。nín néng zài zhè lǐ děng yī xià ma ?

nín xiǎng hē diǎn shén me ma ?

您想喝点什么吗 ?

Loading...

我喝点茶吧 。

wǒ hē diǎn chá bā。

王老板,曹小姐在这里 。

wáng lǎo bǎn,cáo xiǎo jiě zài zhè lǐ 。

让她进来 。

ràng tā jìn lái 。

您可以进去了 。

nín kě yǐ jìn qù le 。

真高兴见到你,我的老朋友 。

zhēn gāoxìng jiàn dào nǐ,wǒ de lǎo péngyǒu 。

这些年你怎么样 ?

zhèi xiē nián nǐ zěn me yàng?

还不错,在一家会计事务所上班 。

hái bù cuò zài yī jiā kuài jì shì wù suǒ shàng bān.

你一点也没变,还是那么年轻漂亮。

nǐ yì diǎn yě méi biàn,hái shì nàme nián qīng piào liàng

谢谢夸奖,你也很能干呀,把公司做得又大又强。

xièxie kuājiǎng,nǐ yě hěn néng gàn yā ,bǎ gōngsī zuò de yòu dà yòu qiáng 。

Nguồn tiengtrungnet.com