[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 26

0
238

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 26

Loading...

Cách dùng 以 trong Tiếng Trung Thương mại

以 (yǐ) : dùng, lấy

Ví dụ:

(1) 她以优秀的业绩得到了总经理的信任。

tā yǐ yōu xiù de yè jì dé dào le zǒng jīng lǐ de xìn rèn.

Loading...

Cô ta đạt được sự tín nhiệm của tổng giám đốc nhờ vào thành tích làm việc xuất sắc.

(2) 经理以一般员工的身份参与了这次讨论。

jīng lǐ yǐ yī bān yuán gōng de shēn fèn cān yù le zhè cì tǎo lùn.

Giám đốc tham gia cuộc thảo luận lần này với thân phận là nhân công bình thường.

(3) 她以公司的名义参加此次国际讨论。

Loading...

tā yǐ gōng sī de míng yì cān jiā cǐ cì guó jì tǎo lùn.

Cô ta tham gia đợt thảo luận Quốc tế lần này với danh nghĩa của công ty.

(4) 做生意除了会看时机以外,还需要能够以理服人。

zuò shēng yì chú le huì kàn shí jī yǐ wài ,hái xū yào néng gòu yǐ lǐ fú rén.

Làm kinh doanh ngoài việc phải biết xem thời cơ, còn phải có năng lực thuyết phục người khác.

(5) 人事部门招聘员工时要避免以貌取人的现象。

Loading...

rén shì bù mén zhāo pìn yuán gōng shí yào bì miǎn yǐ mào qǔ rén de xiàn xiàng.

Lúc Ban nhân sự đăng tuyển nhân công cần phải tránh hiện tượng trông mặt bắt hình dong.

(6) 经理以身作则,这个月又是他的业绩最高。

jīng lǐ yǐ shēn zuò zé ,zhè gè yuè yòu shì tā de yè jì zuì gāo.

Giám đốc tự lấy mình làm gương, tháng này thành tích của anh ta lại cao nhất.

Loading...

(7) 以目前的生产状况来说,今年的产量可望超过往年。

yǐ mù qián de shēng chǎn zhuàng kuàng lái shuō ,jīn nián de chǎn liàng kě wàng chāo guò wǎng nián.

Với tình trạng sản xuất hiện nay mà nói, sản lượng năm nay có hy vọng vượt qua các năm trước.

(8) 以今年的营业额来讲,我们的市场占有率将会远远超过竞争对手。

yǐ jīn nián de yíng yè é lái jiǎng ,wǒ men de shì chǎng zhàn yǒu lǜ jiāng huì yuǎn yuǎn chāo guò jìng zhēng duì shǒu.

Dựa vào mức kinh doanh năm nay mà nói, tỷ lệ chiếm được thị phần của chúng ta sẽ vượt xa đối thủ cạnh tranh.

Loading...

(9) 现在中国政府鼓励自由选择职业,以大学生毕业来说,以前工作是由国家分配的,现在可以自己做主。

xiàn zài zhōng guó zhèng fǔ gǔ lì zì yóu xuǎn zé zhí yè ,yǐ dà xué shēng bì yè lái shuō ,yǐ qián gōng zuò shì yóu guó jiā fèn pèi de ,xiàn zài kě yǐ zì jǐ zuò zhǔ.

Bây giờ Chính phủ Trung Quốc khích lệ tự do lựa chọn ngành nghề, đối với sinh viên tốt nghiệp mà nói, trước đây công việc là do Nhà nước điều phối, bây giờ có thể tự mình làm chủ.

(10) 以中、小型规模的企业来说,公司的类型可以是个体、合伙或者是有限责任公司。

yǐ zhōng 、xiǎo xíng guī mó de qǐ yè lái shuō ,gōng sī de lèi xíng kě yǐ shì gè tǐ 、hé huǒ huò zhě shì yǒu xiàn zé rèn gōng sī.

Đối với những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ mà nói, loại hình công ty có thể là cá thể, chung vốn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

(11) 国家减少了对经济的垄断,以私有企业来说,除了可以从事建筑业以外,还可以从事交通或服务行业。

Loading...

guó jiā jiǎn shǎo le duì jīng jì de lǒng duàn ,yǐ sī yǒu qǐ yè lái shuō ,chú le kě yǐ cóng shì jiàn zhù yè yǐ wài ,hái kě yǐ cóng shì jiāo tōng huò fú wù háng yè.

Nhà nước đã giảm thiểu sự lũng đoạn kinh tế, đối với doanh nghiệp tư nhân mà nói, có thể làm ngành dịch vụ hoặc giao thông ngoài ngành kiến trúc.

Bây giờ chúng ta cùng luyện tập một chíu xíu Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo các mẫu câu ví dụ bên dưới.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

你好吗?

Nǐ hǎo ma?

Bạn khỏe không?

我很好,谢谢,你呢?

Wǒ hěn hǎo, xièxie, nǐ ne?

Tôi rất khỏe, cảm ơn, thế còn bạn?

我身体也很好,最近你怎么样?

Wǒ shēntǐ yě hěn hǎo, zuìjìn nǐ zěnme yàng?

Sức khỏe tôi cũng rất tốt, dạo này bạn thế nào?

最近我的工作比较忙,很多员工都想辞职。

Zuìjìn wǒ de gōngzuò bǐjiào máng, hěn duō yuángōng dōu xiǎng cízhí.

Dạo này công việc của tôi khá là bận, rất nhiều nhân viên đòi nghỉ việc.

你写好招聘启事了吗?

Nǐ xiě hǎo zhāopìn qǐshì le ma?

Bạn đã viết xong thông báo tuyển dụng chưa?

我写好了,也登出去了。

Wǒ xiě hǎo le, yě dēng chūqù le.

Tôi đã viết rồi, cũng đăng đi rồi.

你的公司一共有多少职员?

Nǐ de gōngsī yí gòng yǒu duōshǎo zhíyuán?

Công ty của bạn có tất cả bao nhiêu nhân viên?

我的公司的职员不多,只大概三十个职员。

Wǒ de gōngsī de zhíyuán bù duō, zhǐ dàgài sānshí ge zhíyuán.

Công ty của tôi nhân viên không nhiều, chỉ khoảng 30 nhân viên.

你有什么计划了吗?

Nǐ yǒu shénme jìhuà le ma?

Bạn đã có kế hoạch gì chưa?

到目前为止,我的计划是招聘找人才。

Dào mùqián wéizhǐ, wǒ de jìhuà shì zhāopìn zhǎo réncái.

Đến thời điểm hiện tại kế hoạch của tôi là đăng thông báo tuyển dụng nhân tài.

Nguồn tiengtrungnet.com