[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 20

0
261

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 20

Loading...

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

目前,政府一方面对经营不善、效益不好的国有企业进行改组;另一方面颁布了新的法规,允许私有企业以承包、租赁、兼并、购买等方式参与对国有企业的改革。一些实力雄厚的私有企业因此不断扩大规模,不仅购买了小型国有企业,甚至还成立了集团公司。

Đoạn văn bản Dịch Tiếng Trung Thương mại

Doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc có nhiều loại hình thức như là cá thể, hợp tác và công ty trách nhiệm hữu hạn v..v. Ngoài ra còn có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cùng làm các ngành nghề như kiến trúc, giao thông, thương mại và dịch vụ, nhưng Chính phủ không cho phép các doanh nghiệp tư nhân can dự vào lĩnh vực kinh tế có liên quan đến sự an toàn Quốc gia mà bắt buộc phải do Nhà nước độc quyển nắm giữ.

Đoạn văn bản Phiên âm Tiếng Trung Thương mại

Loading...

Mùqián, zhèngfǔ yī fāngmiàn duì jīngyíng bùshàn, xiàoyì bù hǎo de guóyǒu qǐyè jìnxíng gǎizǔ; lìng yī fāngmiàn bānbù le xīn de fǎguī, yǔnxǔ sīyǒu qǐyè yǐ chéngbāo, zūlìn, jiānbìng, gòumǎi děng fāngshì cānyù duì guóyǒu qǐyè de gǎigé. Yìxiē shílì xiónghòu de sīyǒu qǐyè yīncǐ bùduàn kuòdà guīmó, bùjǐn gòumǎi le xiǎoxíng guóyǒu qǐyè, shènzhì hái chénglìle jítuán gōngsī.

Nguồn tiengtrungnet.com