[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 15

0
325

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 15

Loading...

Phân biệt cách dùng từ vựng 实行 và 推行 trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng từ vựng 实行 trong Tiếng Trung Thương mại

实行 (v): thực hiện, thi hành

Ví dụ:

(1) 计划经济体制缺乏效率,因此不能再继续实行下去。(Jìhuà jīngjì tǐzhì quēfá xiàolǜ, yīncǐ bùnéng zài jìxù shíxíng xiàqù.)

Loading...

Cơ chế kinh tế kế hoạch thiếu hiệu quả, do đó không thể tiếp tục được nữa.

(2) 中国正在实行新的税法。(Zhōngguó zhèngzài shíxíng xīn de shuìfǎ.)

Trung Quốc đang thi hành các quy định thuế mới.

(3) 计划生育政策已经实行一段时间了。(Jìhuà shēngyù zhèngcè yǐjīng shíxíng yí duàn shíjiānle.)

Chính sách sinh đẻ có kế hoạch đã thi hành được một thời gian rồi.

Loading...

Cách dùng từ vựng 推行 trong Tiếng Trung Thương mại

推行 (v): phổ biến, phát triển

Ví dụ:

(1) 公司正在推行新的奖惩制度。(Gōngsī zhèngzài tuīxíng xīn de jiǎngchéng zhìdù.)

Công ty đang phổ biến chế độ thưởng phạt mới.

(2) 中国政府刚刚开始推行计划生育政策时,很多人不能接受。(Zhōngguó zhèngfǔ gānggāng kāishǐ tuīxíng jìhuà shēngyù zhèngcè shí, hěnduō rén bùnéng jiēshòu.)

Loading...

Lúc Chính phủ Trung Quốc vừa bắt đầu phổ biến chính sách sinh đẻ có kế hoạch, rất nhiều người không thể tiếp nhận được.

Nguồn tiengtrungnet.com