[Học tiếng TRUNG theo chủ đề] Chủ đề HẢI QUAN trong tiếng Trung

  0
  1697

  [Học tiếng TRUNG theo chủ đề] Chủ đề HẢI QUAN trong tiếng Trung

  STT

  Tiếng Việt

  Tiếng Trung

  Phiên âm

  1

  Chứng nhận, chứng thực

  兹证明

  zī zhèngmíng

  2

  Đăng ký hải quan

  海关登id

  hǎiguān dēng id

  3

  Đăng ký thị thực

  登记签证

  dēngjì qiānzhèng

  4

  Gia hạn visa

  签证延期

  qiānzhèng yánqí

  5

  Giấy chứng nhận hải quan

  海关证明书

  hǎiguān zhèngmíng shū

  6

  Giấy chứng nhận sức khỏe

  健康证书

  jiànkāng zhèngshū

  7

  Giấy chứng nhận thông quan

  海关放行

  hǎiguān fàngxíng

  8

  Giấy phép hải quan, giấy chứng nhận thông quan

  海关结关

  hǎiguān jiéguān

  9

  Giấy thông hành

  免验证书

  miǎnyàn zhèngshū

  10

  Giấy thông hành hải quan

  海关通行证

  hǎiguān tōngxíngzhèng

  11

  Giấy xét nghiệm bệnh giang mai và aids

  艾滋病, 梅毒检测报告单

  àizībìng, méidú jiǎncè bàogào dān

  12

  Hộ chiếu

  护照

  hùzhào

  13

  Hộ chiếu côngg chức

  官员护照

  guānyuán hùzhào

  14

  Hộ chiếu công vụ

  公事护照

  gōngshì hùzhào

  15

  Hộ chiếu ngoại giao

  外交护照

  wàijiāo hùzhào

  16

  Hoàn thành tiêm chủng sơ bộ

  初种完成

  chū zhòng wánchéng

  17

  Kết quả

  结果

  jiéguǒ

  18

  Khai báo hải quan

  海关报关

  hǎiguān bàoguān

  19

  Kiểm tra hải quan

  海关检查, 海关验关

  hǎiguān jiǎnchá, hǎiguān yànguān

  20

  Ngày lấy máu

  采血日期

  cǎixiě rìqí

  21

  Người kiểm nghiệm

  检验人

  jiǎnyàn rén

  22

  Nhân viên hải quan

  海关人员

  hǎiguān rényuán

  23

  Phương pháp xét nghiệm

  检验方法

  jiǎnyàn fāngfǎ

  24

  Quản lý xuất nhập cảnh

  出入境管理

  chū rùjìng guǎnlǐ

  25

  Qui định thuế hải quan

  海关税则

  hǎiguānshuìzé

  26

  Quốc tịch

  国际

  guójì

  27

  Thị thực du khách (visitor visa) thời gian có hiệu lực của giấy xác nhận

  访问签证

  fǎngwèn qiānzhèng

  28

  Thời gian có hiệu lực của giấy xác nhận

  证书有效期

  zhèngshū yǒuxiàoqí

  29

  Thủ tục nhập cảnh

  入境手续

  rùjìng shǒuxù

  30

  Tiêm chủng nhắc lại

  复种

  fùzhǒng

  31

  Tiêu bản kiểm nghiệm

  检验标本

  jiǎnyàn biāoběn

  32

  Tờ khai (báo) ngoại tệ

  外币中报表

  wàibì zhōng bàobiǎo

  33

  Tờ khai hải quan

  海关申报表

  hǎiguān shēnbào biǎo

  34

  Tờ khai hành lý

  行李申报表

  xínglǐ shēnbào biǎo

  35

  Tờ khai vật dụng mang theo của người nhập cảnh

  入境旅客物品申报表

  rùjìng lǚkè wùpǐn shēnbào biǎo

  36

  Tổng cục hải quan

  海关总署

  hǎiguān zǒng shǔ

  37

  Trạm kiểm tra biên phòng

  边防检查站

  biānfáng jiǎnchá zhàn

  38

  Visa (thị thực) nhập cảnh

  入境签证

  rùjìng qiānzhèng

  39

  Visa quá cảnh

  国境签证

  guójìng qiānzhèng

  40

  Visa tái nhập cảnh

  再入境签证

  zài rùjìng qiānzhèng

  41

  Visa xuất cảnh

  出境签证

  chūjìng qiānzhèng

  42

  Biểu thuế

  税目

  shuìmù

  43

  Châu báu

  珠宝

  zhūbǎo

  44

  Chính sách thuế

  税收政策

  shuìshōu zhèngcè

  45

  Cơ quan thuế vụ

  税务机关

  shuìwù jīguān

  46

  Cục thuế

  税务局

  shuìwù jú

  47

  Cục thuế quan và thuế hàng tiêu dùng

  关税与消费税局

  guānshuì yǔ xiāofèishuì jú

  48

  Cửa hàng miễn thuế

  免税商店

  miǎnshuì shāngdiàn

  49

  Di vật văn hóa, văn vật

  文物

  wénwù

  50

  Đánh thuế hai lần, đánh thuế trùng

  収重课税

  shōu chóng kè shuì

  51

  Đồ cổ

  古董, 古玩

  gǔdǒng, gǔwàn

  52

  Đường cao tốc thu lệ phí

  收税路

  shōu shuì lù

  53

  Giảm thuế

  减税

  jiǎn shuì

  54

  Giảm thuế cá nhân

  个人减税

  gèrén jiǎn shuì

  55

  Giảm thuế đặc biệt

  特殊减税

  tèshū jiǎn shuì

  56

  Giảm thuế nói chung

  一般减税

  yībān jiǎn shuì

  57

  Hàng cấm

  违禁物品

  wéijìn wùpǐn

  58

  Hàng hóa chịu thuế

  应上税物品

  yīng shàng shuìwùpǐn

  59

  Hàng lưu kho nợ thuế, hàng hoãn thuế

  保税货物品

  bǎoshuì huò wùpǐn

  60

  Hàng miễn thuế

  免税物品

  miǎnshuì wùpǐn

  61

  Kẽ hở thuế

  税收漏洞

  shuìshōu lòudòng

  62

  Kho lưu hải quan

  保税仓库

  bǎoshuì cāngkù

  63

  Khoản thuế, sổ thuế

  税款

  shuì kuǎn

  64

  Kim cương

  钻石

  zuànshí

  65

  Lệ phí bảo dưỡng đường

  养路费

  yǎnglù fèi

  66

  Lệ phí thông hành (qua lại)

  通行费

  tōngxíng fèi

  67

  Luật thuế

  税法

  shuìfǎ

  68

  Miễn thuế

  免税

  miǎnshuì

  69

  Mức thuế

  税额

  shuì’é

  70

  Người nộp thuế

  纳税人

  nàshuì rén

  71

  Người trốn thuc

  逃税人

  táoshuì rén

  72

  Nhân viên kiểm tra

  检查人员

  jiǎnchá rényuán

  73

  Nhân viên thuế vụ

  税务员

  shuì wù yuán

  74

  Nhân viên tính thuế

  估税员

  gū shuì yuán

  75

  Phân chia thu nhập năm

  岁入分享

  suìrù fēnxiǎng

  76

  Qui định thuế

  税则

  shuìzé

  77

  Sưu cao thuế nặng

  苛捐杂税

  kējuānzáshuì

  78

  Tem thuế

  印花税票

  yìnhuāshuì piào

  79

  Thanh chắn đường thu thuế

  收税卡

  shōu shuì kǎ

  80

  Thu nhập sau (khi đóng) thuế

  税后所得

  shuì hòu suǒdé

  81

  Thu thuế thuốc

  征收烟税

  zhēngshōu yān shuì

  82

  Thuế

  , 税收

  shuì, shuìshōu

  83

  Thuế bang

  州税

  zhōu shuì

  84

  Thuế chu chuyến (quay vòng)

  周转税

  zhōuzhuǎn shuì

  85

  Thuế đặc biệt

  特种税

  tèzhǒng shuì

  86

  Thuế di sản

  遗产税

  yíchǎn shuì

  87

  Thuế doanh lợi (tiúìì lài)

  盈利税

  yínglì shuì

  88

  Thuế doanh nghiệp

  营业税

  yíngyèshuì

  89

  Thuế giao dịch

  交易税

  jiāoyì shuì

  90

  Thuế giáo dục

  教育税

  jiàoyù shuì

  91

  Thuế hàng hóa

  商品税

  shāngpǐn shuì

  92

  Thuế hàng hóa trong nước

  国内物品税

  guónèi wùpǐn shuì

  93

  Thuế hàng xa xỉ

  奢侈品税

  shēchǐ pǐn shuì

  94

  Thuế hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí

  娱乐税

  yúlè shuì

  95

  Thuế liên bang

  联邦税

  liánbāng shuì

  96

  Thuế lũy thoái (tính thuế lùi lại liên tục)

  累退税

  lěi tuìshuì

  97

  Thuế lũy tiến

  累进税

  lěijìn shuì

  98

  Thuế môn bài

  牌照税

  páizhào shuì

  99

  Thuế nhập khẩu

  进口税

  jìnkǒu shuì

  100

  Thuế quan nhiều mức

  多重税

  duōchóng shuì

  101

  Thuế quan tài chính

  财政关税

  cáizhèng guān shuì

  102

  Thuế rượu

  酒税

  jiǔshuì

  103

  Thuế suất

  税率

  shuìlǜ

  104

  Thuế suất hỗn hợp

  复合税

  fùhé shuì

  105

  Thuế tài sản

  财产税

  cáichǎn shuì

  106

  Thuế tem, thuế tem trước bạ

  印花税

  yìnhuāshuì

  107

  Thuế thu nhập

  收入税

  shōurù shuì

  108

  Thuế thu nhập hàng năm

  岁入税

  suìrù shuì

  109

  Thuế thuốc lá

  烟税

  yān shuì

  110

  Thuế tiêu dùng

  消费税

  xiāofèishuì

  111

  Thuế vào cảng

  入港税

  rùgǎng shuì

  112

  Thuế xuất khẩu

  没收

  mòshōu

  113

  Tịch thu

  估税

  gū shuì

  114

  Tính thuế (ấn định thuế) tờ khai thuế thu nhập

  所得税申报表

  suǒdéshuì shēnbào biǎo

  115

  Tranh chữ

  字画

  zìhuà

  116

  Vật dụng cá nhân

  自用物品

  zìyòng wùpǐn