[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG trong tiếng Trung

  0
  2347

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG trong tiếng Trung

  STT

  Tiếng Việt

  Tiếng Trung

  Phiên âm

  1

  Bán ra nước ngoài

  外销

  wàixiāo

  2

  Bản kê đòi bồi thường

  索赔淸单

  suǒpéi qīngdān

  3

  Bạn hàng

  贸易伙伴

  màoyì huǒbàn

  4

  Bảng kê khai hàng hóa trên tàu (manifest)

  舱单

  cāng dān

  5

  Báo giá

  报价

  bàojià

  6

  Bên bán

  卖方

  màifāng

  7

  Bên mua

  买方

  mǎifāng

  8

  Biên mậu, mậu dịch biên giới

  边境贸易

  biānjìng màoyì

  9

  Bồi thường

  赔偿

  péicháng

  10

  Cảng bốc dỡ, cảng chất hàng

  装货口岸

  zhuāng huò kǒu’àn

  11

  Cảng bốc hàng

  装运港

  zhuāngyùn gǎng

  12

  Cảng đăng ký (tàu thuyền)

  船籍港

  chuánjí gǎng

  13

  Cảng đến

  到达港

  dàodá gǎng

  14

  Cảng giao hàng

  交货港

  jiāo huò gǎng

  15

  Cảng nhập khẩu

  进口港

  jìnkǒu gǎng

  16

  Cảng theo hiệp ước

  条约口岸

  tiáoyuē kǒu’àn

  17

  Cảng thông thương, cảng thương mại

  通商口岸

  tōngshāng kǒu’àn

  18

  Cảng tự do

  自由港

  zìyóugǎng

  19

  Cảng xuất phát, cảng đi

  出发港

  chūfā gǎng

  20

  Chấp nhận (hối phiếu)

  承兑; 接受

  chéngduì; jiēshòu

  21

  Chất lượng

  质量

  zhìliàng

  22

  Chế độ hạn ngạch nhập khẩu

  进口限额制度

  jìnkǒu xiàn’é zhìdù

  23

  Chế độ hạn ngạch xuất khẩu

  出口限额制度

  chūkǒu xiàn’é zhìdù

  24

  Chi trả

  支付

  zhīfù

  25

  Chi trả bằng đổi hàng

  易货支付

  yì huò zhīfù

  26

  Chi trả bằng tiền mặt

  现金支付

  xiànjīn zhīfù

  27

  Chi trả bằng tín dụng

  信用支付

  xìnyòng zhīfù

  28

  Chỉ số ngoại thương

  外贸指数

  wàimào zhǐshù

  29

  Chiến tranh thương mại (mậu dịch)

  贸易战

  màoyì zhàn

  30

  Chứng nhận bảo hiềm

  保险单; 保单

  bǎoxiǎn dān; bǎodān

  31

  Chứng nhận chất lượng (hàng hóa)

  (货物)品质证明书

  (huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū

  32

  Chứng nhận xuất xứ

  产地证书; 原产地证明书

  chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū

  33

  Chuyển tiền bằng thư

  信汇

  xìn huì

  34

  Chuyển tiền qua điện báo

  电汇

  diànhuì

  35

  Con đường mậu dịch

  贸易途径

  màoyì tújìng

  36

  Công ty ngoại thương của huyện

  县外贸公司

  xiàn wàimào gōngsī

  37

  Công ty ngoại thương của thành phố

  市外贸公司

  shì wàimào gōngsī

  38

  Công ty ngoại thương của tỉnh

  省外贸公司

  shěng wàimào gōngsī

  39

  Công ty ngoại thương quốc tế

  国际贸易公司

  guójì màoyì gōngsī

  40

  Công ty xuất nhập khẩu

  进出口公司

  jìn chūkǒu gōngsī

  41

  Cục kiểm nghiệm hàng hóa

  商品检索局

  shāngpǐn jiǎnsuǒ jú

  42

  Cục ngoại thương

  外贸局

  wàimào jú

  43

  Danh mục hàng nhập khẩu

  进口商品目录

  jìnkǒu shāngpǐn mùlù

  44

  Danh mục hàng xuất khẩu

  出口商品目录

  chūkǒu shāngpǐn mùlù

  45

  Đại biểu đàm phán

  谈判代表

  tánpàn dàibiǎo

  46

  Đàm phán giá cả

  价格谈判

  jiàgé tánpàn

  47

  Đàm phán mậu dịch

  贸易谈判

  màoyì tánpàn

  48

  Đặc sản

  特产品

  tè chǎnpǐn

  49

  Địa điếm giao hàng

  交货地点

  jiāo huò dìdiǎn

  50

  Điều khoản tối huệ quốc

  最惠国条款

  zuìhuìguó tiáokuǎn

  51

  Điều kiện mậu dịch

  贸易条件

  màoyì tiáojiàn

  52

  Định giá

  定价

  dìngjià

  53

  Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại

  贸易代表团

  màoyì dàibiǎo tuán

  54

  Doanh nghiệp đại lý

  代理商

  dàilǐ shāng

  55

  Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất

  制造商

  zhìzào shāng

  56

  Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu

  出口商

  chūkǒu shāng

  57

  Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

  进出口商行

  jìn chūkǒu shāngháng

  58

  Đòi bồi thường

  索赔

  suǒpéi

  59

  Đối thủ cạnh tranh thương mại

  贸易竞争对手

  màoyì jìngzhēng duìshǒu

  60

  Đơn đặt hàng

  定单

  dìngdān

  61

  Đơn đặt hàng dài hạn

  长期定单

  chángqí dìngdān

  62

  Đơn đặt hàng tơ lụa

  丝绸定货单

  sīchóu dìnghuò dān

  63

  Đồng tiền thanh toán

  支付货币

  zhīfù huòbì

  64

  Đồng tiền thanh toán

  结算货币

  jiésuàn huòbì

  65

  Giá bán buôn (bán sỉ)

  批发价

  pīfā jià

  66

  Giá cả hàng hóa

  商品价格

  shāngpǐn jiàgé

  67

  Giá CIF (giá nhập khẩu đến cảng – giá bao gồm giá thành, phí bảo hiêm và cước vận chuyển)

  到岸价格

  dào àn jiàgé

  68

  Giá FOB, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển

  离岸价格

  lí àn jiàgé

  69

  Giá giao hàng

  交货价格

  jiāo huò jiàgé

  70

  Giá trị nhập khẩu

  进口值

  jìnkǒu zhí

  71

  Giá trị xuất khẩu

  出口值

  chūkǒu zhí

  72

  Giá ưu đãi

  优惠价格

  yōuhuì jiàgé

  73

  Giao cho người vận tải (địa điểm chỉ định)

  货交承运人 (指定地点)

  huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn)

  74

  Giao dọc mạn tàu

  (启运港)船边 交货

  (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò

  75

  Giao hàng định kỳ

  定期交货

  dìngqí jiāo huò

  76

  Giao hàng kỳ hạn, giao sau

  远期交货

  yuǎn qí jiāo huò

  77

  Giao hàng tại kho

  仓库交货

  cāngkù jiāo huò

  78

  Giao hàng tại xưởng

  工厂交货

  gōngchǎng jiāo huò

  79

  Giao hàng trên tàu

  船上交货

  chuánshàng jiāo huò

  80

  Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần

  近期交货

  jìnqí jiāo huò

  81

  Giao tại biên giới

  边境交货

  biānjìng jiāo huò

  82

  Giấy phép nhập khẩu

  进口许可证

  jìnkǒu xǔkě zhèng

  83

  Giấy phép xuất khẩu

  出口许可证

  chūkǒu xǔkě zhèng

  84

  Hàng công nghiệp

  工业品

  gōngyè pǐn

  85

  Hàng công nghiệp nặng

  重工业品

  zhònggōngyè pǐn

  86

  Hàng công nghiệp nhẹ

  轻工业品

  qīnggōngyè pǐn

  87

  Hàng hóa nhập khẩu

  进口商品

  jìnkǒu shāngpǐn

  88

  Hàng hóa xuất khẩu

  出口商品

  chūkǒu shāngpǐn

  89

  Hàng khoáng sản

  矿产品

  kuàng chǎnpǐn

  90

  Hạng mục nhập khẩu

  进口项目

  jìnkǒu xiàngmù

  91

  Hạng mục xuất khấu

  出口项目

  chūkǒu xiàngmù

  92

  Hàng ngoại

  外国商品

  wàiguó shāngpǐn

  93

  Hàng nhập khẩu

  进口货物

  jìnkǒu huòwù

  94

  Hàng nông sản

  农产品

  nóngchǎnpǐn

  95

  (Hàng) nước ngoài sản xuất

  外国制造的

  wàiguó zhìzào de

  96

  Hàng quá cảnh

  过境货物

  guòjìng huòwù

  97

  (Hàng) sản xuất ngay tại chồ

  当地制造的

  dāngdì zhìzào de

  98

  Hàng sản xuất xuất khẩu

  出口的制造品

  chūkǒu de zhìzào pǐn

  99

  Hàng thủ công mỹ nghệ

  工艺美术品

  gōngyì měishù pǐn

  100

  (Hàng) trong nước sản xuất

  本国制造的

  běnguó zhìzào de

  101

  (Hàng) Trung Quốc sản xuất

  中国制造的

  zhōngguó zhìzào de

  102

  Hàng xuất khẩu

  出口货物

  chūkǒu huòwù

  103

  Hiệp định mậu dịch song phương

  双边贸易协定

  shuāngbiān màoyì xiédìng

  104

  Hóa đơn

  发票; 发单; 装货淸单

  fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān

  105

  Hóa đơn chiếu lệ

  假定发票, 形式发票

  jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào

  106

  Hóa đơn chính thức

  确定发票, 最终发票

  quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào

  107

  Hóa đơn lãnh sự

  领事发票, 领事签证发栗

  lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì

  108

  Hóa đơn tạm thời

  临时发票

  línshí fāpiào

  109

  Hóa đơn thương mại

  商业发票

  shāngyè fāpiào

  110

  Hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại

  商品交易会:

  shāngpǐn jiāoyì huì:

  111

  Hối phiếu

  汇票

  Huìpiào

  112

  Hối phiếu có kỳ hạn

  远期汇票

  yuǎn qí huìpiào

  113

  Hối phiếu kèm chứng từ

  跟单汇票

  gēn dān huìpiào

  114

  (Hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ

  跟单托受

  gēn dān tuō shòu

  115

  Hổi phiếu trả cho người cầm phiếu

  执票人汇票; 执票人票据

  zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù

  116

  Hối phiếu trơn

  光票

  guāng piào

  117

  Hợp đồng đôi bên cùng có lợi

  互惠合同

  hùhuì hétóng

  118

  Hợp đồng mua hàng

  购货合同

  gòu huò hétóng

  119

  Hợp đồng ngoại thương

  外贸合同

  wàimào hétóng

  120

  Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán

  销售合同

  xiāoshòu hétóng

  121

  Kết toán, thanh toán

  结算

  jiésuàn

  122

  Khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài

  对外贸易区

  duìwàimàoyì qū

  123

  Khu vực mậu dịch tự do

  自由贸易区

  zìyóu màoyì qū

  124

  Kiểm nghiệm hàng hóa

  商品检验

  shāngpǐn jiǎnyàn

  125

  Kiểm nghiệm nhập khẩu

  进口检验

  jìnkǒu jiǎnyàn

  126

  Kiểm nghiệm xuất khẩu

  出口检验

  chūkǒu jiǎnyàn

  127

  Kiểm soát nhập khẩu

  进口管制

  jìnkǒu guǎnzhì

  128

  Kiểm soát xuất khẩu

  出口管制

  chūkǒu guǎnzhì

  129

  Ký hậu

  背书; 批单

  bèishū; pī dān

  130

  Ký hậu để trống

  空白背书; 不记名背书

  kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū

  131

  Ký hậu hạn chế

  限制性背书

  xiànzhì xìng bèishū

  132

  Kỳ phiếu

  本票; 期票

  běn piào; qí piào

  133

  Lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa

  商品检验费

  shāngpǐn jiǎnyàn fèi

  134

  Mậu dịch bù trừ

  补偿贸易

  bǔcháng màoyì

  135

  Mậu dịch chuyển khẩu

  转口贸易

  zhuǎnkǒu màoyì

  136

  Mậu dịch đa phương

  多边贸易

  duōbiān màoyì

  137

  Mậu dịch đối ngoại, ngoại thương

  对外贸易

  duìwàimàoyì

  138

  Mậu dịch đường biên

  海运贸易

  hǎiyùn màoyì

  139

  Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng

  易货贸易

  yì huò màoyì

  140

  Mậu dịch hữu hình

  有形贸易

  yǒuxíng màoyì

  141

  Mậu dịch quá cảnh

  过境贸易

  guòjìng màoyì

  142

  Mậu dịch qua trung gian

  中介贸易

  zhōngjiè màoyì

  143

  Mậu dịch song phương

  双边贸易

  shuāngbiān màoyì

  144

  Mậu dịch trong nước

  国内贸易

  guónèi màoyì

  145

  Mậu dịch tự do

  自由贸易

  zìyóu màoyì

  146

  Mậu dịch vô hình

  无形贸易

  wúxíng màoyì

  147

  Mức nhập khẩu

  进口额

  jìnkǒu é

  148

  Mức xuất khẩu

  出口额

  chūkǒu é

  149

  Người đàm phán

  谈判人

  tánpàn rén

  150

  Người gửi hàng

  发货人

  fā huò rén

  151

  Người nhận hàng

  收货人

  shōu huò rén

  152

  Nhà buôn sỉ, nhà phân phối

  批发商

  pīfā shāng

  153

  Nhập khẩu gián tiếp

  间接进口

  jiànjiē jìnkǒu

  154

  Nhập khẩu miễn thuế

  免税进口

  miǎnshuì jìnkǒu

  155

  Nhập khẩu trực tiếp

  直接进口

  zhíjiē jìnkǒu

  156

  Nhập siêu

  入超, 逆差

  rù chāo, nìchā

  157

  Nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch

  贸易逆差

  màoyì nìchā

  158

  Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch)

  贸易大国

  màoyì dàguó

  159

  Nước nhập khẩu

  进口国

  jìnkǒu guó

  160

  Nước xuất khẩu

  出口国

  chūkǒu guó

  161

  Phí bảo quản hàng hóa

  货物保管费

  huòwù bǎoguǎn fèi

  162

  Phí vận chuyển hàng hóa

  货物运费

  huòwù yùnfèi

  163

  Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm

  检验合格证书

  jiǎnyàn hégé zhèngshū

  164

  Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa

  商品检验证明书

  shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū

  165

  Phiếu đóng gói

  装箱单; 包装清单; 花色码单

  zhuāng xiāng dān; bāozhuāng qīng dān; huāsè mǎ dān

  166

  Phiếu gửi hàng

  (承运人的)发货通知书; 托运单; 寄售通知书

  (chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān; jìshòu tōngzhī shū

  167

  Phương thức chi trả

  支付方式

  zhīfù fāngshì

  168

  Phương thức giao hàng

  交货方式

  jiāo huò fāngshì

  169

  Phương thức nhập khẩu

  进口方式

  jìnkǒu fāngshì

  170

  Phương thức thanh toán

  结算方式

  jiésuàn fāngshì

  171

  Phương thức xuất khẩu

  出口方式

  chūkǒu fāngshì

  172

  Quy cách

  规格

  guīgé

  173

  Sản phâm chăn nuôi

  畜产品

  xù chǎnpǐn

  174

  Sản phẩm địa phương

  土产品

  tǔ chǎnpǐn

  175

  Séc, chi phiếu

  支票

  zhīpiào

  176

  Séc du lịch

  旅行支票

  lǚxíng zhīpiào

  177

  Séc gạch chéo

  划线支票

  huá xiàn zhīpiào

  178

  Séc gạch chéo đặc biệt

  特别划线支票

  tèbié huá xiàn zhīpiào

  179

  Séc gạch chéo thông thường

  普通划线支票

  pǔtōng huá xiàn zhīpiào

  180

  Séc theo lệnh

  记名支票; 指定人支票

  jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rén zhīpiào

  181

  Séc xác nhận

  保付支票; 保兑支票

  bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào

  182

  Số lượng

  数量

  shùliàng

  183

  Sự chấm dứt hợp đồng

  合同的终止

  hétóng de zhōngzhǐ

  184

  Sự ký kết hợp đồng

  合同的签订

  hétóng de qiāndìng

  185

  Sự vi phạm hợp đồng

  合同的违反

  hétóng de wéifǎn

  186

  Tên thương hiệu

  商标名

  shāngbiāo míng

  187

  Thâm hụt ngoại thương

  外贸逆差

  wàimào nìchā

  188

  Thặng dư mậu dịch

  贸易顺差

  màoyì shùnchā

  189

  Thặng dư ngoại thương

  外贸顺差

  wàimào shùnchā

  190

  Thanh toán đa phương

  多边结算

  duōbiān jiésuàn

  191

  Thanh toán quốc tế

  国际结算

  guójì jiésuàn

  192

  Thanh toán song phương

  双边结算

  shuāngbiān jiésuàn

  193

  Thanh toán tiền mặt

  现金结算

  xiànjīn jiésuàn

  194

  Thẻ tín dụng

  信用卡

  xìnyòngkǎ

  195

  Thị trường ngoài nước

  海外市场

  hǎiwài shìchǎng

  196

  Thị trường nhập khẩu

  进口市场

  jìnkǒu shìchǎng

  197

  Thị trường quốc tế

  国际市场

  guójì shìchǎng

  198

  Thị trường thế giới

  世界市场

  shìjiè shìchǎng

  199

  Thị trường xuất khẩu

  出口市场

  chūkǒu shìchǎng

  200

  Thời gian giao hàng

  交货时间

  jiāo huò shíjiān

  201

  Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường

  索赔期

  suǒpéi qí

  202

  Thư tín dụng

  信用证; 信用状

  xìnyòng zhèng; xìnyòng zhuàng

  203

  Thư tín dụng chứng từ

  跟单信用证

  gēn dān xìnyòng zhèng

  204

  Thư tín dụng có thể hủy ngang

  可撤销的信用证

  kě chèxiāo de xìnyòng zhèng

  205

  Thư tín dụng điều khoản đỏ

  红条款信用证

  hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng

  206

  Thư tín dụng đối ứng

  对开信用证

  duì kāi xìnyòng zhèng

  207

  Thư tín dụng dự phòng

  备用信用证

  bèiyòng xìnyòng zhèng

  208

  Thư tín dụng giáp lưng

  背对背信用证; 转开信用证

  bèiduìbèi xìnyòng zhèng; zhuǎn kāi xìnyòng zhèng

  209

  Thư tín dụng không thể hủy ngang

  不可撤销的信用证

  bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng

  210

  Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi

  不可撤销的无追索权信用证

  bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng

  211

  Thư tín dụng tuần hoàn

  回复信用证; 循环伯用证

  huífù xìnyòng zhèng; xúnhuán bó yòng zhèng

  212

  Thuế nhập khẩu

  进口税

  jìnkǒu shuì

  213

  Thuế quá cảnh

  转口税

  zhuǎnkǒu shuì

  214

  Thuế xuất khẩu

  出口税

  chūkǒu shuì

  215

  Thương mại nhập khẩu

  进口贸易

  jìnkǒu màoyì

  216

  Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu

  互惠贸易

  hùhuì màoyì

  217

  Thương mại xuất khấu

  出口贸易

  chūkǒu màoyì

  218

  Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa

  货物清单

  huòwù qīng dān

  219

  Tổng giá trị nhập khẩu

  进口总值

  jìnkǒu zǒng zhí

  220

  Tổng giá trị xuất khẩu

  出口总值

  chūkǒu zǒng zhí

  221

  Tổng kim ngạch ngoại thương

  外贸总额

  wài mào zǒng’é

  222

  Trung tâm mậu dịch biên giới

  边境贸易屮心

  biānjìng màoyì chè xīn

  223

  Trung tâm mậu dịch quốc tế

  国际贸易屮心

  guójì màoyì chè xīn

  224

  Trung tâm mậu dịch thế giới

  世界贸易中心

  shìjiè màoyì zhōngxīn

  225

  Trung tâm ngoại thương

  外贸中心

  wài mào zhōngxīn

  226

  Trung tâm thương mại

  贸易中心

  màoyì zhōngxīn

  227

  Ưu đãi tối huệ quốc

  最惠国待遇

  zuìhuìguó dàiyù

  228

  Vận chuyển hàng bằng container

  集装箱货运

  jízhuāngxiāng huòyùn

  229

  Vận đơn (B/L)

  ()

  tí (huò) dān

  230

  Vận đơn chở suốt

  联运提单

  liányùn tídān

  231

  Xuất khẩu gián tiếp

  间接出口

  jiànjiē chūkǒu

  232

  Xuất khẩu trực tiếp

  直接出口

  zhíjiē chūkǒu

  233

  Xuất siêu

  出超

  chū chāo

  Chủ đề CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG trong tiếng Trung