[HSK1] HSK1 – Đề số 07

0
558

[HSK1] HSK1 – Đề số 07

NỘI DUNG ĐỀ THI

1. 新汉语水平考试 HSK(一级) H11008 注 意 一、HSK(一级)分两部分: 1.听力(20 题,约15 分钟) 2.阅读(20 题,17 分钟) 二、听力结束后,有3 分钟填写答题卡。 三、全部考试约40 分钟(含考生填写个人信息时间5 分钟)。 中国 北京 国家汉办/孔子学院总部 编制

2. 一、听 力 第一部分 H11008 – 1 第1-5 题 例如: √ × 1. 2. 3. 4. 5.

3. 第二部分 H11008 – 2 第6-10 题 例如: A √ B C 6. A B C 7. A B C 8. A B C

4. H11008 – 3 9. A B C 10. A B C

5. 第三部分 H11008 – 4 第11-15 题 A B C D E F 例如:女: Nǐ 你 hǎo! 好! 男: Nǐ 你 hǎo! 好! Hěn 很 gāoxìng 高兴 rènshi 认识 nǐ. 你。 C 11. 12. 13. 14. 15.

6. 第四部分 H11008 – 5 第16-20 题 例如: Xiàwǔ 下午 wǒ 我 qù 去 shāngdiàn, 商店, wǒ 我 xiǎng 想 mǎi 买 yìxiē 一些 shuǐguǒ. 水果。 问: Tā 他 xiàwǔ 下午 qù 去 nǎlǐ? 哪里? A shāngdiàn 商店 √ B yīyuàn 医院 C xuéxiào 学校 16. A hěn 很 gāo 高 B hěn 很 piàoliang 漂亮 C xǐhuan 喜欢 kàn 看 shū 书 17. A mǎi 买 dōngxi 东西 B kàn 看 diànshì 电视 C dǎ 打 diànhuà 电话 18. A jīntiān 今天 B míngtiān 明天 C shàng 上 xīngqī 星期 19. A 5 kuài 块 B 6 kuài 块 C 10 kuài 块 20. A Zhōngguó 中国 B lǎoshī 老师 jiā 家 C fànguǎnr 饭馆儿

7. 二、阅 读 第一部分 H11008 – 6 第21-25 题 例如: diànshì 电视 × fēijī 飞机 √ 21. qǐng 请 22. érzi 儿子 23. chūzūchē 出租车 24. shuōhuà 说话 25. zàijiàn 再见

8. 第二部分 H11008 – 7 第26-30 题 A B C D E F 例如: Wǒ 我 hěn 很 xǐhuan 喜欢 zhè 这 běn 本 shū. 书。 E 26. Wǒmen 我们 jīntiān 今天 chī 吃 mǐfàn 米饭 zěnmeyàng? 怎么样? 27. Nǐ 你 kàn, 看, nián、 年、 yuè、 月、 rì 日 bù 不 néng 能 xiě 写 zài 在 zhèr. 这儿。 28. Tā 她 tīngjiàn 听见 yǒu 有 xuésheng 学生 zài 在 hòumiàn 后面 jiào 叫 tā. 她。 29. Xiǎogǒu, 小狗, nà 那 lǐmiàn 里面 yǒu 有 shénme? 什么? 30. Tā 他 xiǎng 想 xuéxí 学习 kāi 开 fēijī. 飞机。

9. 第三部分 H11008 – 8 第31-35 题 例如: Nǐ 你 hē 喝 shuǐ 水 ma? 吗? F A Wǒ 我 de 的 tóngxué. 同学。 31 . Nǐ 你 huì 会 xiě 写 duōshao 多少 ge 个 Hànzì? 汉字? B Zhuōzi 桌子 xiàmiàn. 下面。 32. Mā, 妈, wǒ 我 de 的 māo 猫 qù 去 nǎr 哪儿 le? 了? C 8 diǎn. 点。 33. Nǐ 你 shénme 什么 shíhou 时候 huílai? 回来? D Hěn 很 piàoliang. 漂亮。 34. Zhège 这个 yīfu 衣服 zěnmeyàng? 怎么样? E Hěn 很 duō. 多。 35. Mǎi 买 yǐzi 椅子 de 的 nà 那 ge 个 rén 人 shì 是 shéi? 谁? F Hǎo 好 de, 的, xièxie! 谢谢!

10. 第四部分 H11008 – 9 第36-40 题 A zěnme 怎么 B ài 爱 C dú 读 D míngzi 名字 E gōngzuò 工作 F péngyou 朋友 例如: Nǐ 你 jiào 叫 shénme 什么( D )? 36. Tā 他 de 的 nǚ’ér 女儿 xiànzài 现在 zài 在 huǒchēzhàn 火车站( )。 37. Zhè 这 jǐ 几 běn 本 shū 书 nǐ 你 dōu 都( ) le? 了? 38. Bàba 爸爸( ) chī 吃 píngguǒ. 苹果。 39.女: Nǐ 你 hé 和 nǐ 你( ) zhōngwǔ 中午 zhù 住 nǎlǐ? 哪里? 男: Wǒmen 我们 zhù 住 209 。 40.男: Nǐ 你 zuótiān 昨天( ) méi 没 qù 去 kàn 看 diànyǐng? 电影? 女: Duìbuqǐ, 对不起, zuótiān 昨天 wǒ 我 qù 去 kàn 看 yīshēng 医生 le. 了。

11. H11008 卷听力材料 – 1 – (音乐,30 秒,渐弱) 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 HSK(一级)听力考试分四部分,共20 题。 请大家注意,听力考试现在开始。 第一部分 一共5 个题,每题听两次。 例如:很高兴 看电影 现在开始第1 题: 1.不客气 2.大叫 3.吃菜 4.在上面 5.不喜欢 第二部分 一共5 个题,每题听两次。 例如:这是我的书。 现在开始第6 题: 6.她们在睡觉。 7.听见他说话了吗? 8.那儿有五个人。 9.太少了,多来一些。 10.没关系,医生说没关系。

12. 第三部分 – 2 – 一共5 个题,每题听两次。 例如:女:你好! 男:你好!很高兴认识你。 现在开始第11 题: 11.男:在这儿,你看。 女:看见了,我电脑里怎么没有呢。 12.女:你说什么?下雨了? 男:不,我说,我喜欢你。 13.男:你有几个? 女:三个,不,是四个。 14.女:你想喝什么?茶怎么样? 男:天气太热,我喝冷水好了。 15.男:几点回家? 女:四十分钟后好吗? 第四部分 一共5 个题,每题听两次。 例如:下午我去商店,我想买一些水果。 问:他下午去哪里? 现在开始第16 题: 16.我的汉语老师今年二十六岁,很漂亮。 问:他的老师怎么样? 17.喂,你好,是李小姐吗? 问:他在做什么? 18.张先生明天上午坐飞机去北京。 问:张先生哪天去北京?

13. 19.大杯子七块钱,小杯子五块钱。 – 3 – 问:小杯子多少钱一个? 20.那个饭馆儿是在前面吗? 问:他想去哪儿? 听力考试现在结束。

14. H11008 卷答案 一、听 力 第一部分 1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 第二部分 6.A 7.C 8.C 9.A 10.B 第三部分 11.F 12.E 13.D 14.B 15.A 第四部分 16.B 17.C 18.B 19.A 20.C 二、阅 读 第一部分 21.√ 22.× 23.× 24.√ 25.× 第二部分 26.C 27.D 28.B 29.F 30.A 第三部分 31.E 32.B 33.C 34.D 35.A 第四部分 36.E 37.C 38.B 39.F 40.A

 

[FLASHSALELTL] 27 bạn mua BỘ LÝ TIỂU LONG COMBO17 GIÁ CHỈ CÒN 199k FREESHIP COD TOÀN QUỐC! Bộ tập viết Tiếng Trung huyền thoại Lý Tiểu Long 3200 phiên bản 2017 combo17 bìa dễ thương gồm 3200 chữ khắc chìm hoàn toàn khác nhau bao gồm: - 1 bút + 17 ruột + thiết bị chống mỏi tay. Mỗi ruột viết được hơn 3000 chữ. Mực tự bay màu sau 10 – 15 phút - 2 quyển Thượng + HẠ làm bằng chất liệu bìa cực cứng và bền có 3200 chữ khắc chìm khác nhau, có tiếng - Trung font PC + Pinyin (bính âm). 2 Quyển này dùng vĩnh viễn vì sử dụng mực tự bay màu - Bảng cứng chú thích tiếng Việt, Hán Việt, phiên âm cho từng chữ trong bộ - Link hướng dẫn viết từng nét cho từng chữ và phát âm BẠN ĐƯỢC TẶNG GÌ NGAY SAU KHI MUA Tài khoản VIP trị giá 200k, được truy cập không giới hạn vĩnh viễn mọi giáo trình, mọi bài chia sẻ kiến thức tại website dạy tiếng Trung có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam hiện nay: kienthuctiengtrung . com - Link dạy các quy tắc viết chữ THẦN THÁNH của tiếng Trung - Link có phần phát âm, hướng dẫn viết từng nét cho từng chữ trong bộ Lý Tiểu Long 3200 chữ này - Link gần 200 bài giáo trình nghe SLOW-CHINESE có dịch tiếng Việt và phần tải file mp3 - Link bao gồm file mp3, pinyin, tiếng Hán tiếng Việt của giáo trình 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm - Link bảng BÍNH ÂM có file nghe các phần PINYIN của tiếng Trung Quốc - Link tổng hợp các vấn đề dành cho các bạn tự học - Link AUIDO nghe 999 bức thư viết cho bản thân VẬY 27 BẠN ĐẦU TIÊN MUA SẼ CÓ THÊM KHUYẾN MÃI GÌ - Miễn phí vận chuyển toàn quốc (Freeship) - Nhận hàng kiểm tra hàng nhận hàng mới phải thanh toán (COD) - Trở thành khách hàng VIP của kienthuctiengtrung . com và được ưu đãi lớn khi mua các sản phẩm SÁCH TỰ HỌC và các SẢN PHẨM HỖ TRỢ khác chuẩn bị ra mắt - Được hỗ trợ, tư vấn tối đa các vấn đề kiến thức tiếng Trung và nhất là phần TỰ HỌC TẤT CẢ CHỈ VỚI TỪ #199k (giá gốc 380k) CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG – CÁCH 01: #Comment hoặc #Inbox ngay dưới bài này: FLASHSALELTL – Tên người nhận – SĐT người nhận – Địa chỉ cụ thể (có phường xã). Ví dụ: FLASHSALELTL – Dũng – 0941656789 – 65 Võ Văn Dũng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. – CÁCH 02: Nhắn tin đến số Hotline 01234531468 nội dung: FLASHSALELTL – Tên người nhận – SĐT người nhận – Địa chỉ cụ thể (có phường xã). Ví dụ: FLASHSALELTL – Dũng – 01234531468 – 65 Võ Văn Dũng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. NGAY KHI NHẬN ĐƯỢC HÀNG CÁC BẠN #Inbox Pages Học Tiếng Trung Quốc thông báo đã nhận được hàng để bên mình gửi LINK HỖ TRỢ HỌC và TÀI KHOẢN VIP nhé!

Posted by Học Tiếng Trung Quốc on Wednesday, July 26, 2017
Loading...