[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề BĂNG ĐĨA MÀU

0
282

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề BĂNG ĐĨA MÀU

Loading...

Nội dung bài học:

1. 记忆显示器 (Jìyì xiǎnshìqì): Bộ chỉ báo bộ nhớ
2. 光敏接受保护窗 (Guāngmǐn jiēshòu bǎohù chuāng): Bộ nhận ảnh
3. 彩色模式选择器 (Cǎisè móshì xuǎnzé qì): Bộ phận chọn màu
4. 频道调节器 (Píndào tiáojié qì): Bộ phận điều chỉnh kênh
5. RF变频器 (biànpín qì): Bộ phận đổi tần số RF
6. 计数器置零器 (Jìshùqì zhì líng qì): Bộ phận tái thiết lập bộ đếm
7. 慢速放像 (Màn sù fàng xiàng): Chiếu chậm
8. 制式选择开关 (Zhìshì xuǎnzé kāiguān): Công tắc chọn hệ
9. 电源线 (Diànyuán xiàn): Dây nguồn
10. 磁头 (Cítóu): Đầu từ
11. 调谐控制 (Tiáoxié kòngzhì): Điều chỉnh tần sốta nguoi1
12. 显示时钟 (Xiǎnshì shízhōng): Đồng hồ hiển thị
13. 延时录像 (Yán shí lùxiàng): Ghi hình chậm
14. 即使录像 (Jíshǐ lùxiàng): Ghi hình ngay (nhanh)
15. 录像带室 (Lùxiàngdài shì): Hộc băng
16. 计数器 (Jìshùqì): Hộp ghi số, đếm số
17. 定时器 (Dìngshí qì): Hộp hẹn giờ
18. 核查 (Héchá): Kiểm duyệt
19. 装电池 (Zhuāng diànchí): Lắp pin
20. 发生装置 (Fāshēng zhuāngzhì): Loa
21. 自动接通电源 (Zìdòng jiē tōng diànyuán): Nguồn điện tiếp nhận tự động
22. 放像钮 (Fàng xiàng niǔ): Nút chiếu hình
23. 快进钮 (Kuài jìn niǔ): Nút cho chạy nhanh
24. 声频输入 (Shēngpín shūrù): Nút đầu vào
25. 视频输入 (Shìpín shūrù): Nút đầu ra
26. 停止钮 (Tíngzhǐ niǔ): Nút dừng
27. 录像钮 (Lùxiàng niǔ): Nút ghi hình