[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỌ HÀNG HANG HÔC trong tiếng Trung

  0
  2353
  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỌ HÀNG HANG HÔC trong tiếng Trung
  高祖父(母)        gāo zǔfù (mǔ)         cao tổ phụ (mẫu) – ông nội (bà nội) của ông nội
  曾祖父(母)        zēngzǔfù (mǔ)         tằng tổ phụ (mẫu) – cha (mẹ) của ông nội, cụ nội
  祖父、爷爷            zǔfù, yéye               ông nội
  祖母、奶奶            zǔmǔ, nǎinai           bà nội
  外祖父、外公        wàizǔfù, wàigōng   ông ngoại
  外祖母、姥姥        wàizǔmǔ, lǎolao     bà ngoại
  父亲、爸爸、爹    fùqīn, bàba, diē       bố, cha, tía
  母亲、妈妈、娘    mǔqīn, māmā, niáng  mẹ, má
  伯父                        bófù                         bác trai (anh trai của bố)
  伯母                        bómǔ                       bác gái (chị dâu của bố)
  叔叔                        shūshu                     chú (em trai của bố)
  婶婶                        shěnshen                 thím (em dâu của bố)
  姑姑                        gūgu                        cô (em gái của bố)
  姑丈                        gūzhàng                  dượng (chồng của cô)
  外伯公                    wàibógōng      bác bên ngoại (anh trai mẹ)
  舅舅                        jiùjiu                       cậu (em trai mẹ)
  姨、姨妈                yí, yímā                   dì (em gái mẹ)
  姨丈                        yízhàng                   dượng (chồng của dì)
  丈夫                        zhàngfū                   chồng
  祖翁(姑)            zǔwēng (gū)            ông, bà nội chồng
  公公                        gōnggong                bố chồng
  婆婆                        pópo                        mẹ chồng
  伯翁、叔翁            bówēng, shūwēng   bác, chú của chồng
  哥哥                        gēge                        anh trai
  嫂嫂、嫂子            sǎosao, sǎozi           chị dâu
  弟弟                        dìdi                          em trai
  弟媳、弟妹            dìxí, dìmèi              em dâu (vợ của em trai)
  妻子                        qīzi                          vợ
  岳祖(母)            yuèzǔ (mǔ)              ông bà của vợ
  岳父、丈人            yuèfù, zhàngrén      nhạc phụ, bố vợ
  岳母、丈母            yuèmǔ, zhàngmǔ    nhạc mẫu, mẹ vợ
  内兄、内弟            nèixiōng, nèidì                anh, em trai của vợ
  姨姐、姨妹            yíjiě, yímèi             chị, em gái của vợ
  襟兄、襟弟            jīnxiōng, jīndì         anh em đồng hao
  内侄(女)            nèizhí (nǚ)              cháu trai (gái) của vợ
  姐姐                        jiějie                                chị gái
  the-hien-cam-xuc-vui
  妹妹                        mèimei                    em gái
  姐夫                        jiěfū                         anh rể(chồng của chị gái)
  妹夫                        mèifū                       em rể (chồng của em gái)
  儿子                        érzi                          con trai
  女儿                        nǚ’ér                                con gái
  儿媳                        érxí                          con dâu
  女婿                        nǚxù                        con rể
  亲家                        qìnjiā                       nhà thông gia
  亲翁、亲母            qīnwēng, qīnmǔ      ông, bà sui gia
  堂兄(弟)            tángxiōng (dì)         anh,em họ (con chú, bác)
  堂姐(妹)            tángjiě (mèi)           chị, em họ (con chú, bác)
  表哥(弟)            biǎogē (dì)              anh, em họ (con cô, dì)
  表姐(妹)            biǎojiě (mèi)           chị, em họ (con cô, dì)
  双生姊妹(兄弟)shuāngshēng zǐmèi (xiōngdì) chị em(anh em)sinh đôi
  曾孙                        zēngsūn                   cháu chắt
  孙子(女)            sūnzi (nǚ)             cháu trai,gái (của ông,bà)
  甥男(女)            shēngnán (nǚ)      cháu trai, gái (của cậu,dì)
  侄儿(女)            zhí’er (nǚ)       cháu trai,gái (của chú, bác)
  内孙                        nèisūn                      cháu nội
  外孙                        wàisūn                     cháu ngoại
  长子                        zhǎngzǐ                   con trưởng
  家属                        jiāshǔ                      gia quyến