[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÊN CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

0
200

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÊN CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

56 dân tộc anh em Trung Quốc

1、蒙古族: người Mông Cổ
2、回族: Hồi
3、苗族: Miêu (Mèo)
4、傣族: Thái
5、僳僳族: Túc (Lật Túc)
6、藏族: Tạng
7、壮族: Choang
8、朝鲜族: Triều Tiên
9、高山族: Cao Sơn
10、纳西族: Na-xi (Nạp Tây)
11、布朗族: Bố Lãng
12、阿昌族: A Xương
13、怒族: Nộ
14、鄂温克族: Ngạc Ôn Khắc
15、鄂伦春族: Ngạc Luân Xuân
16、赫哲族: Hách Triết
17、门巴族: Môn Ba
18、白族: Bạch
19、保安族: Bảo An
20、布依族: Bố Y
21、达斡尔族: Ta-hua (Đạt Oát Nhĩ)
22、德昂族: Đức Ngang
23、东乡族: Đông Hương
24、侗族: Động
25、独龙族: Độc Long
26、俄罗斯族: Nga
27、哈尼族: Ha-ni
28、哈萨克族: Ka-giắc-stan (Kazak)
29、基诺族: Cơ Nặc
30、京族: Kinh
31、景颇族: Cảnh Pha
32、柯尔克孜族: Kha Nhĩ Khắc Tư
33、拉祜族: La Hô
34、黎族: Lê
35、畲族: Xa
36、珞巴族: Lạc Ba
37、满族: Mãn
38、毛南族: Mao Nam
39、仫佬族: Mục Lão

di-taxi-o-trung-quoc
40、普米族: Phổ Mễ
41、羌族: Khương
42、撒拉族: Tát Lạp
43、水族: Thủy
44、塔吉克族: Tát-ghich
45、塔塔尔族: Tac-ta
46、土家族: Thổ Gia
47、仡佬族: Ngật Lão
48、土族: Thổ
49、佤族: Ngõa
50、维吾尔族: Duy Ngô Nhĩ
51、乌孜别克族: U-dơ-bêch (Ozbek)
52、锡伯族: Xi-bô
53、瑶族: Dao
54.裕固族: Uy-cu (Yugur)
55、彝族: Di
56、汉族: Hán

54 dân tộc của Việt Nam

1. 艾 Ngái
2. 埃地 Ê đê
3. 巴拿 Ba na
4. 巴天 Pa Thơ
5. 布标 Pu Péo
6. 布娄 Brâu
7. 布鲁云桥 Bru- Vân kiều
8. 布依 Bố y
9. 达维 Tà ôi
10. 傣 Thái
11. 岱 Tày
12. 尔都 Ơ đu
13. 高棉 Khơ me
14. 戈 Co
15. 仡都 Cờ tu
16. 仡佬 Cờ Lao
17. 格架 CƠ Ho
18. 贡 Cống
19. 哈尼 Hà Nhì
20. 赫列 Hrê
21. 华 Hoa
22. 嘉菜 Gia rai
23. 京 Kinh
24. 康 Kháng
25. 克木 Khơ mú
26. 拉格菜 Ra Giai
27. 拉哈 La ha
28. 拉祜 La hủ
29. 拉基 La chí
30. 佬 Lào
31. 叻 Lự
32. 勒曼 Rơ Măm
33. 倮倮 Lô lô
34. 麻 Mạ
35. 芒 Mường
36. 莽 Mảng
37. 苗 Mèo(H.mông)
38. 墨依 M nông
39. 依 Nùng
40. 普拉 Phù Lá
41. 热依 Gíay
42. 色登 Xơ đăng
43. 山由 Sán dìu
44. 山斋 Sán chay
45. 斯丁 Xtiêng
46. 土 Thổ
47. 西拉 Si la
48. 兴门 Xinh mun
49. 瑶 Dao
50. 耶坚 Giẻ Triêng
51. 占 Chăm
52. 哲 Chứt
53. 遮罗 Chơ ro
54. 朱鲁 Chu ru

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...