[HSK1] HSK1 – Đề số 02

0
728

[HSK1] HSK1 – Đề số 02

NỘI DUNG ĐỀ THI

1. 新汉语水平考试 HSK(一级) H10902 注 意 一、HSK(一级)分两部分: 1.听力(20 题,约15 分钟) 2.阅读(20 题,17 分钟) 二、听力结束后,有3 分钟填写答题卡。 三、全部考试约40 分钟(含考生填写个人信息时间5 分钟)。 中国 北京 国家汉办/孔子学院总部 编制

2. H10902 – 1 一、听 力 第一部分 第 1-5题 例如: √ × 1. 2. 3. 4. 5.

3. H10902 – 2 第二部分 第 6-10题 例如: A √ B C 6. A B C 7. A B C 8. A B C

4. H10902 – 3 9. A B C 10. A B C

5. H10902 – 4 第三部分 第 11-15题 A B C D E F 例如:女: Nǐ 你 hǎo! 好 ! 男: Nǐ 你 hǎo! 好 ! Hěn 很 gāoxìng 高兴 rènshi 认识 nǐ. 你 。 C 11. 12. 13. 14. 15.

6. H10902 – 5 第四部分 第 16-20题 例如: Xiàwǔ 下午 wǒ 我 qù 去 shāngdiàn, 商店, wǒ 我 xiǎng 想 mǎi 买 yìxiē 一些 shuǐguǒ. 水果。 问: Tā 她 xiàwǔ 下午 qù 去 nǎlǐ? 哪里? A shāngdiàn 商店 √ B yīyuàn 医院 C xuéxiào 学校 16. A 7 kuài 块 B 8 kuài 块 C 18 kuài 块 17. A fàndiàn 饭店 B jiā 家 li 里 C péngyou 朋友 jiā 家 18. A xiě 写 zì 字 B kàn 看 diànshì 电视 C dǎ 打 diànhuà 电话 19. A xīngqīwǔ 星期五 B xīngqīliù 星期六 C xīngqīrì 星期日 20. A kāi 开 chē 车 B zuò 坐 fēijī 飞机 C zuò 坐 huǒchē 火车

7. H10902 – 6 二、阅 读 第一部分 第 21-25题 例如: diànshì 电视 × fēijī 飞机 √ 21. shuǐ 水 22. dú 读 23. gōngzuò 工作 24. shuìjiào 睡觉 25. yǐzi 椅子

8. H10902 – 7 第二部分 第 26-30题 A B C D E F 例如: Wǒ 我 hěn 很 xǐhuan 喜欢 zhè 这 běn 本 shū. 书 。 E 26. Zhèxiē 这些 dōu 都 shì 是 Zhāng 张 xiǎojiě 小姐 de. 的 。 27. Méi 没 guānxi, 关系, bú 不 huì 会 zuò 做 méi 没 guānxi. 关系。 28.10 yuè 月 qián 前 wǒ 我 huílai, 回来, zàijiàn. 再见。 28. Duìbuqǐ, 对不起, jīntiān 今天 tiānqì 天气 tài 太 rè 热 le. 了 。 30. Māma, 妈, wǒ 我 bú 不 ài 爱 chī 吃 zhège 这个 cài. 菜 。

9. H10902 – 8 第三部分 第 31-35题 例如: Nǐ 你 hē 喝 shuǐ 水 ma? 吗 ? F A Dōu 都 hěn 很 hǎo. 好 。 31. Yīshēng! 医生! Yīshēng 医生 zài 在 nǎr? 哪儿? B Zuótiān 昨天 xiàwǔ. 下午。 32. Shéi 谁 zài 在 shuōhuà? 说话? C Nàr. 那儿。 3 . Lǐ 李 xiānsheng 先生 shì 是 shénme 什么 shíhou 时候 lái 来 de? 的 ? D Tīng 听 nǐ 你 de. 的 。 34. Wǒmen 我们 qù 去 xiàmiàn 下面 chī? 吃 ? E Hòumian 后面 de 的 rén. 人 。 35. Nà 那 jǐ 几 běn 本 shū 书 zěnmeyàng? 怎么样? F Hǎo 好 de, 的 , xièxie! 谢!

10. H10902 – 9 第四部分 第 36-40题 A néng 能 B zhù 住 C rènshi 认识 D míngzi 名字 E zuò 坐 F xièxie 谢 例如: Nǐ 你 jiào 叫 shénme 什么( D )? 36. Wǒ 我 zài 在 Zhōngguó 中国( ) le 了 4 nián 年 le. 了 。 37. Bàba, 爸, xià 下 yǔ 雨 le, 了 , wǒmen 我们 zěnme 怎么 huí 回 jiā? 家 ?( ) chūzūchē 出租车 ma? 吗 ? 38.( ) lái 来 zhèr 这儿 xuéxí 学习 Hànyǔ, 汉语, wǒ 我 hěn 很 gāoxìng. 高兴。 39.女:( ) nǐ 你 qǐng 请 wǒ 我 kàn 看 diànyǐng. 电影。 男: Bú 不 kèqi. 客气。 40.男: Nǐ 你 ( ) tā? 他 ? Tā 他 shì 是 shéi? 谁 ? 女: Tā 他 shì 是 wǒ 我 de 的 xuésheng. 学生。

11. H10902 – 10 HSK(一级)H10902卷听力材料 (音乐,30秒,渐弱) 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 HSK(一级)听力考试分四部分,共 20题。 请大家注意,听力考试现在开始。 第一部分 一共5个题,每题听两次。 例如:很高兴 看电影 现在开始第1题: 1.她的猫 2.吃东西 3.在商店里 4.再见 5.请喝茶 第二部分 一共5个题,每题听两次。 例如:这是我的书。 现在开始第6题: 6.儿子爱吃米饭。 7.我喜欢这个电脑。 8.我看见她买衣服了。 9.苹果在桌子上。 10.北京一年中有三个月很冷。

12. H10902 – 11 第三部分 一共5个题,每题听两次。 例如:女你好! 男:你好!很高兴认识你。 现在开始第11题: 1 .男:上午去医院看同学的时候,你没买些水果? 女:我买了不少。 12.女:你是哪年来中国的? 男:我?今年,2009年。 13.男:你的大狗叫什么名字? 女:叫多。多是我的好朋友。 14.女:李老师的女儿今年二十岁了? 男:是。她很漂亮。 15.男:现在几点了? 女:十点分。 第四部分 一共5个题,每题听两次。 例如:下午我去商店,我想买一些水果。 问:她下午去哪里? 现在开始第16题: 16.你好,这个杯子十八块钱。 问:那个杯子多少钱? 17.中午我不回家吃饭了,和朋友在饭店吃。 问:我在哪儿吃午饭? 18.喂? 是王先生吗问:他在做什么?

13. H10902 – 12 19.明天星期一,我去学校。 问:今天星期几? 20.他不想坐火车,我们飞机去。 问:他们怎么去? 听力考试现在结束。

14. H10902 – 13 H10902卷答案 一、听 力 第一部分 1.× 2.× 3.× 4.√ 5.√ 第二部分 6.B 7.A 8.C 9.A 10.B 第三部分 11.E 12.F 13.D 14.B 15.A 第四部分 16.C 17.A 18.C 19.C 20.B 二、阅 读 第一部分 21.× 22.√ 23.× 24.√ 25.√ 第二部分 26.A 27.B 28.C 29.D 30.F 第三部分 31.C 32.E 33.B 34.D 35.A 第四部分 36.B 37.E 38.A 39.F 40.C

NỘI DUNG ĐỀ THI

DOWNLOAD FILE MP3 ĐỀ THI NÀY

HSK1 Đề thi 2 (1,7 MiB, 288 lượt tải về)

 

🎁 [QUÀ TRUNG THU SỚM NHÂN DỊP CÓ ĐẦU SÁCH MỚI] 🎁 Nhân dịp Pages ra các COMBO sách mới: - COMBO 3 quyển: HSK1-6 tập 1 và tập 2 (và tặng sách 123 THÔNG ĐIỆP): http://bit.ly/combo299 - COMBO 2 quyển: Thực hành ngôn ngữ Trung trong giao dịch Thương mại và Du lịch [phiên bản Trung - Việt - Pinyin] (tặng kèm sách 123 THÔNG ĐIỆP): http://bit.ly/combo199t10 Chúng mình SALE 3 ngày bộ COMBO đang HOT nhất hiện nay: COMBO2 quyển 999 BỨC THƯ VIẾT CHO EM + 123 THÔNG ĐIỆP THAY ĐỔI BẢN THÂN Dành cho các bạn #Share bài này trong từ giờ đến hết ngày TRUNG THU hoặc trước khi hết SÁCH! Tất cả các bạn #Share bài này trước 24h đêm TRUNG THU tháng 8 âm lịch này (và bên mình vẫn chưa hết sách) sẽ có #QUYỀN mua COMBO 2 quyển sách đang rất HOT hiện nay với giá chỉ có #185k (Freeship COD toàn quốc) (giá đang bán là #259K) Khi mua sẽ được tặng link AUDIO tiếng Trung của 999 câu này để luyện nghe luôn ^^! Cách thức mua: - #Share bài này dưới dạng công khai (ko share công khai chúng mình sẽ ko tính đâu nhé ^^) - #Inbox Pages Học Tiếng Trung Quốc nội dung: COMBO185 - Tên người nhận - SĐT - Địa chỉ người nhận. Ví dụ: COMBO185 - PHẠM HUYỀN TRANG - 01234531469 - 118A Phường Đa Kao, Q1, HCM. 🎁 Chúc cả nhà TRUNG THU AN LÀNH! 🎁 祝你们中秋节快乐!

Posted by Học Tiếng Trung Quốc on Saturday, September 30, 2017
Loading...