[HSK1] HSK1 – Đề số 01

0
1501

[HSK1] HSK1 – Đề số 01

NỘI DUNG ĐỀ THI

1. 新汉语水平考试 HSK(一级) H10901 注 意 一、HSK(一级)分两部分: 1.听力(20题,约15分钟) 2.阅读(20题,17分钟) 二、听力结束后,有3分钟填写答题卡。 三、全部考试约40分钟(含考生填写个人信息时间5分钟)。 中国 北京 国家汉办/孔子学院总部 编制

2. 一、听力 第一部分 第1-5题 √ 例如: × 1. 2. 3. 4. 5. H10901 – 1

3. 第二部分 第6-10题 例如: A √ B C 6. A B C 7. A B C 8. A B C H10901 – 2

4. 9. A B C 10. A B C H10901 – 3

5. 第三部分 第11-15题 A B C D E F 例如:女: Nǐ 你 hǎo! 好! 男: Nǐ 你 hǎo! 好! Hěn 很 gāoxìng 高兴 rènshi 认识 nǐ. 你。 C 11. 12. 13. 14. 15. H10901 – 4

6. 第四部分 第16-20题 例如: Xiàwǔ 下午 wǒ 我 qù 去 shāngdiàn, 商店, wǒ 我 xiǎng 想 mǎi 买 yìxiē 一些 shuǐguǒ. 水果。 问: Tā 她 xiàwǔ 下午 qù 去 nǎlǐ? 哪里? A shāngdiàn 商店√ B yīyuàn 医院 C xuéxiào 学校 16. A tā 他 de 的 B wǒ 我 de 的 C tóngxué 同学 de 的 17. A xīngqīsān 星期三 B xīngqīwǔ 星期五 C xīngqīliù 星期六 18. A 5 B 15 C 50 19. A chá 茶 B píngguǒ 苹果 C bēizi 杯子 20. A ài 爱 xuéxí 学习 B hěn 很 piàoliang 漂亮 C xiǎng 想 huí 回 jiā 家 H10901 – 5

7. 二、阅读 第一部分 第21-25题 diànshì 电视 × 例如: fēijī 飞机 √ 21. xiě 写 22. tīng 听 23. cài 菜 24. tā 他 25. gǒu 狗 H10901 – 6

8. 第二部分 第26-30题 A B C D E F 例如: Wǒ 我 hěn 很 xǐhuan 喜欢 zhè 这 běn 本 shū. 书。 E 26. Nǐ 你 hǎo, 好, wǒ 我 néng 能 chī 吃 yí 一 kuàir 块儿 ma? 吗? 27. Tāmen 她们 zài 在 mǎi 买 yīfu 衣服 ne. 呢。 28. Tiānqì 天气 tài 太 rè 热 le, 了, duō 多 chī 吃 xiē 些 shuǐguǒ. 水果。 29. Lái, 来, wǒmen 我们 kànkan 看看 lǐmiàn 里面 shì 是 shénme 什么 dōngxi. 东西。 30. Wéi, 喂, nǐ 你 shuìjiào 睡觉 le 了 ma? 吗? H10901 – 7

9. 第三部分 第31-35题 例如: Nǐ 你 hē 喝 shuǐ 水 ma? 吗? F A Yīyuàn. 医院。 31. Nàge 那个 rén 人 shì 是 shéi? 谁? B Xià 下 yǔ 雨 le. 了。 32. Tā 他 nǚ’ér 女儿 duō 多 dà 大 le? 了? C Wǒ 我 bú 不 rènshi 认识 tā. 她。 33. Nǐ 你 de 的 tóngxué 同学 zài 在 nǎr 哪儿 gōngzuò? 工作? D 7 suì. 岁。 34. Zuótiān 昨天 shàngwǔ 上午 tiānqì 天气 zěnmeyàng? 怎么样? E Xià 下 ge 个 yuè. 月。 35. Bàba 爸爸 shénme 什么 shíhou 时候 lái 来 Běijīng 北京 ne? 呢? F Hǎo 好 de, 的, xièxie! 谢谢! H10901 – 8

10. 第四部分 第36-40题 A zuò 坐 B qiánmiàn 前面 C méi 没 guānxi 关系 D míngzi 名字 E Hànyǔ 汉语 F yuè 月 例如: Nǐ 你 jiào 叫 shénme 什么( D )? 36. Zuótiān 昨天 shì 是 8 ( ) 19 rì. 日。 37. Nàge 那个 fànguǎnr 饭馆儿 zài 在 huǒchēzhàn 火车站( )。 38. Nǐ 你 huì 会 shuō 说( ) ma? 吗? 39.男: Nǐ 你 hǎo! 好! Wáng 王 xiānsheng 先生 zài 在 ma? 吗? 女: Zài, 在, qǐng 请( ), wǒ 我 qù 去 jiào 叫 tā. 他。 40.女: Duìbuqǐ, 对不起, wǒ 我 bú 不 huì 会 zuò 做 fàn. 饭。 男:( ), wǒ 我 huì. 会。 H10901 – 9

11. HSK(一级)H10901卷听力材料 (音乐,30秒,渐弱) 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 大家好!欢迎参加HSK(一级)考试。 HSK(一级)听力考试分四部分,共20题。 请大家注意,听力考试现在开始。 第一部分 一共5个题,每题听两次。 例如:很高兴 看电影 现在开始第1题: 1.打电话 2.我和儿子 3.开车 4.吃米饭 5.下雨了 第二部分 一共5个题,每题听两次。 例如:这是我的书。 现在开始第6题: 6.今天天气很冷。 7.现在是十点十分。 8.她后面有几个人。 9.我今年12岁了。 10.他下个月去中国。 H10901 – 10

12. 第三部分 一共5个题,每题听两次。 例如:女:你好! 男:你好!很高兴认识你。 现在开始第11题: 11.男:你看见我的小猫了吗? 女:在那儿,在椅子上。 12.女:我们中午去买,好吗? 男:你看,我没钱了。 13.男:你住在哪儿? 女:我和妈妈都住在一零二。 14.女:这个汉字怎么读? 男:对不起,我不会。 15.男:谢谢你们! 女:不客气。再见。 第四部分 一共5个题,每题听两次。 例如:下午我去商店,我想买一些水果。 问:她下午去哪里? 现在开始第16题: 16.我的电脑在他的桌子上。 问:那是谁的电脑? 17.今天星期四,我们明天去看电影。 问:我们什么时候去看电影? 18.他是老师,他有50个学生。 问:他有多少个学生? H10901 – 11

13. H10901 – 12 19.小姐,你好,你这儿有杯子吗? 问:他想买什么? 20.这是你的朋友吗?很漂亮。 问:朋友怎么样? 听力考试现在结束。

14. H10901卷答案 一、听 力 第一部分 1.√ 2.× 3.× 4.× 5.√ 第二部分 6.A 7.A 8.C 9.A 10.C 第三部分 11.D 12.B 13.A 14.E 15.F 第四部分 16.B 17.B 18.C 19.C 20.B 二、阅 读 第一部分 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 第二部分 26.D 27.F 28.C 29.A 30.B 第三部分 31.C 32.D 33.A 34.B 35.E 第四部分 36.F 37.B 38.E 39.A 40.C H10901 – 13

NỘI DUNG ĐỀ THI

DOWNLOAD FILE MP3 ĐỀ THI NÀY

HSK1 Đề thi 1 (1,7 MiB, 337 lượt tải về)

 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...