[Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction – Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03)

0
326

[Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction – Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03)

Loading...

情景会话3: 怎么称呼对方
Ngữ cảnh 3: Xưng hô đối phương như thế nào

A: Nín shì Wáng xiānsheng ma ?
您是王先生吗?
Are you Mr. Wang ?
Ngài có phải là ngài Vương không?giao-trinh-nghe-tieng-trung-quoc-slow-chinese-145 [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) v [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) [Tự học tiếng Trung] Giáo trình Business Greeting and Introduction - Giao tiếp Kinh Doanh (Bài 03) tự học tiếng trung
B: Wǒ shì Wáng Shāng. Qǐngwèn, nín shì shéi?
我是王商。请问,你是谁?
I’m Wang Shang. May I ask who you are?
Tôi là Vương Thương. Xin cho hỏi, cô là ai?

A: Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Jīng.
我姓李,叫李静。
My surname is Li, my name is Li Jing.
Tôi họ Lý, gọi là Lý Tịnh.

B: Nǐ hǎo, Lǐ Xiǎojie.
你好,李小姐。
How do you do, Miss. Li.
Xin chào cô Lý.

Loading...

A: N ǐ hǎo, Wáng Xiānsheng. Huānyíng nǐ lái Zhōngguó.
你好,王先生。欢迎你来中国。
How do you do, Mr. Wang. Welcome to China.
Xin chào ông Vương.Chào mừng ông đến Trung Quốc.

B: Xièxie. Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì wǒ tàitai.
谢谢。我来介绍一下儿,这是我太太。
Thank you. Let me introduce to you, this is my wife.
Cám ơn. Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi.

A: Nǐ hǎo, Wáng tàitai.
你好,王太太。
How do you do, Mrs. Wang.
Xin chào bà Vương.

C: Nǐ hǎo, Lǐ nǚshì. Rènshi nǐ hěn gāoxìng.
你好,李女士。认识你很高兴。
How do you do, Miss. Li. I’m very glad to know you.
Xin chào cô Lý. Rất hân hạnh được biết cô.

A: Rènshí nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
认识你我也很高兴。
I’m very glad to know you, too.
Hân hạnh được biết bà.

Loading...