[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #139: 孝 (Xiào) – Chữ Hiếu

0
1021

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #139: 孝 (Xiào) – Chữ Hiếu
孝 (Xiào) – Chữ Hiếu
Loading...

“孝”是一种非常重要的中国传统文化。在中国有一种说法叫做“百善孝为先”,意思就是说,孝是最重要的美德。“孝”的意思是,尊敬自己的父母、祖先,以及其他长辈。善待和尊敬长辈,称为“孝敬”。听从长辈的教导,叫做“孝顺”。拥有这种美德的人,通常被人们称为“孝子”,或者“孝女”。

“孝”的这种文化,来源于儒家思想。古代中国关于孝的故事有很多,最著名的有《二十四孝》,这本书记录了中国古代不同时期的二十四位孝子的故事。比如,在2000年前的汉代,有一位叫汉文帝的皇帝,当他母亲病重的时候,他每天都在病床前照顾自己的母亲,母亲所喝的汤药,他要亲口尝过后,再给母亲喝。再比如,在汉代有一位叫黄香的少年,他在夏天天气炎热的时候,为父亲用扇子把席子扇凉,在冬天天气寒冷的时候,用身体为父亲温暖被子。

对中国人来说,对自己的父母好,不仅是一种美德,也是每个人应该尽到的责任。中国人认为,在父母老了以后,不仅应该在物质上支持他们,还要照顾他们、善待他们。此外,还要听从父母和长辈的教导,尊重他们的意愿。如果有人不这样做,就会受到别人的指责。

当然,“孝”的思想,在当今也受到了很多批评。比如,有很多学者提出,传统文化中的孝,要求人们不顾是非,一味地遵从长辈的意愿,有时会使人做出愚蠢的事情。现在大多数的年轻人,相对于以前的人来说,更加希望按照自己的意愿做事,而不是一切都听从父母的。不过,你仍然不难发现,相对于西方人来说,中国人在成年后,与父母的来往更密切,对他们的照顾也更多一些。

Loading...

#139: Xiào

“Xiào” shì yī zhǒng fēicháng zhòngyào de zhōngguó chuántǒng wénhuà. Zài zhōngguó yǒuyī zhǒng shuōfǎ jiàozuò “bǎi shànxiào wèi xiān”, yìsi jiùshì shuō, xiào shì zuì zhòngyào dì měidé.“Xiào” de yìsi shì, zūnjìng zìjǐ de fùmǔ, zǔxiān, yǐjí qítā zhǎngbèi. Shàndài hé zūnjìng zhǎngbèi, chēng wèi “xiàojìng”. Tīngcóng cháng bèi de jiàodǎo, jiàozuò “xiàoshùn”. Yǒngyǒu zhè zhǒng měidé de rén, tōngcháng bèi rénmen chēng wèi “xiàozǐ”, huòzhě “xiàonǚ”.

“Xiào” de zhè zhǒng wénhuà, láiyuán yú rújiā sīxiǎng. Gǔdài zhōngguó guānyú xiào de gùshì yǒu hěnduō, zuì zhùmíng de yǒu “èrshísìxiào”, zhè běn shū jìlùle zhōngguó gǔdài bùtóng shíqí de èrshísì wèi xiàozǐ de gùshì. Bǐrú, zài 2000 nián qián de hàndài, yǒuyīwèi jiào hàn wéndì de huángdì, dāng tā mǔqīn bìng zhòng de shíhòu, tā měitiān dū zài bìngchuáng qián zhàogù zìjǐ de mǔqīn, mǔqīn suǒ hē de tāngyào, tā yào qīnkǒu cháng guòhòu, zài gěi mǔqīn hē. Zài bǐrú, zài hàndài yǒuyī wèi jiào huáng xiāng de shàonián, tā zài xiàtiān tiānqì yánrè de shíhòu, wèi fùqīn yòng shànzi bǎ xízi shàn liáng, zài dōngtiān tiānqì hánlěng de shíhòu, yòng shēntǐ wèi fùqīn wēnnuǎn bèizi.

Duì zhōngguó rén lái shuō, duì zìjǐ de fùmǔ hǎo, bùjǐn shì yī zhǒng měidé, yěshì měi gèrén yīnggāi jǐn dào de zérèn. Zhōngguó rén rènwéi, zài fùmǔ lǎole yǐhòu, bùjǐn yīnggāi zài wùzhí shàng zhīchí tāmen, hái yào zhàogù tāmen, shàndài tāmen. Cǐwài, hái yào tīngcóng fùmǔ hé zhǎngbèi de jiàodǎo, zūnzhòng tāmen de yìyuàn. Rúguǒ yǒurén bù zhèyàng zuò, jiù huì shòudào biérén de zhǐzé.

Dāngrán,“xiào” de sīxiǎng, zài dāngjīn yě shòudàole hěnduō pīpíng. Bǐrú, yǒu hěnduō xuézhě tíchū, chuántǒng wénhuà zhōng de xiào, yāoqiú rénmen bùgù shìfēi, yī wèi de zūncóng cháng bèi de yìyuàn, yǒushí huì shǐ rén zuò chū yúchǔn de shìqíng. Xiànzài dà duō shǔ de niánqīng rén, xiāngduì yú yǐqián de rén lái shuō, gèngjiā xīwàng ànzhào zìjǐ de yìyuàn zuòshì, ér bùshì yīqiè dōu tīngcóng fùmǔ de. Bùguò, nǐ réngrán bù nán fāxiàn, xiāngduì yú xīfāng rén lái shuō, zhōngguó rén zài chéngnián hòu, yǔ fùmǔ de láiwǎng gēng mìqiè, duì tāmen de zhàogù yě gèng duō yīxiē.

Loading...

#139:

“Hiếu” là một truyền thống văn hóa Trung Quốc vô cùng quan trọng. Ở Trung Quốc có một cách nói là “Bách thiện hiếu vi tiên”, nghĩa là một phẩm chất tốt đẹp quan trọng nhất.

Ý nghĩa của “hiếu” là sự tôn kính của mình đối với cha mẹ, tổ tiên và bậc trưởng bối khác. Đối xử tốt và tôn kính trưởng bối gọi là “hiếu kính”. Nghe lời chỉ bảo của bậc bề trên gọi là “hiếu thuận”. Người có phẩm chất đẹp này, thông thường được người ta gọi là “hiếu tử”, hoặc “hiếu nữ”.

Văn hóa của “hiếu”, bắt nguồn từ tư tưởng Nho giáo. Trung Quốc cổ xưa có nhiều câu chuyện liên quan đến hiếu, nổi tiếng nhất có “Nhị thập tứ hiếu”, quyển sách này ghi chép về câu chuyện của 24 người con hiếu thảo của những thời kỳ khác nhau. Ví dụ, ở thời Hán của 2000 năm trước, có một vị hoàng đế là Hán Văn Đế, khi mẹ ông trọng bệnh, ông hằng ngày đều ở trước giường chăm sóc mẹ mình, thuốc của mẹ ông uống, phải đích thân ông nếm thử rồi mới cho mẹ uống. Thêm ví dụ, vào thời Hán có người thiếu niên tên Hoàng Hương, vào mùa hè oi bức, quạt chiếu mát cho cha nằm, vào mùa đông khí trời giá rét, dùng thân mình làm ấm chăn cho cha.

Đối với Trung Quốc mà nói, đối xử tốt với cha mẹ, không những là một phẩm chất tốt đẹp, cũng là trách nhiệm của mỗi người nên làm. Người Trung Quốc cho rằng, sau khi cha mẹ già, không chỉ giúp đỡ họ về mặt vật chất, mà còn săn sóc, đối xử tốt với họ. Ngoài ra, còn phải nghe lời dạy bảo của cha mẹ và bậc trưởng bối, tôn trọng tâm nguyện của họ. Nếu ai không làm vậy, sẽ nhận được sự chỉ trích của người khác.

Đương nhiên, tư tưởng của “hiếu”, vào thời nay cũng nhận được rất nhiều phê bình. Ví dụ, có nhiều học giả đề xuất, hiếu trong truyền thống văn hóa, yêu cầu người ta bất chấp đúng sai, tất cả là mang ý nghĩa làm theo trưởng bối, có lúc sẽ khiến người ta làm những việc ngu xuẩn. Đa số thanh niên thời nay, những người trái người thời xưa mà nói, càng mong muốn là theo ý nguyện của mình, mà không phải hoàn toàn nghe theo lời cha mẹ. Song, bạn sẽ không khó nhận thấy, đối với sự trái ngược của người phương Tây mà nói, người Trung Quốc sau khi trưởng thành, quan hệ khắng khít với cha mẹ hơn, sự quan tâm của họ cũng nhiều hơn.

Loading...

#139: English Translate

giáo trình nghe tiếng trung