Bảng bính âm tiếng Trung – Phiên âm tiếng Trung – Pinyin Chart

0
1567

Bảng bính âm tiếng Trung – Phiên âm tiếng Trung – Pinyin Chart

 abpmfdtnlgkh*J*q*x*z*c*szh*ch*sh*r*
i*zi*ci*si*zhi*chi*shi*ri*
a*abapamafadatanalagakahazacasazhachasha
ai*aibaipaimaidaitainailaigaikaihaizaicaisaizhaichaishai
an*anbanpanmanfandantannanlangankanhanzancansanzhanchanshanran
ang*angbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzangcangsangzhangchangshangrang
ao*baopaomaodaotaonaolaogaokaohaozaocaosaozhaochaoshaorao
e*
emedetenelegekehezecesezhecheshere
ei*eibeipeimeifeideineileigeiheizeizheishei
en*enbenpenmenfennengenkenhenzencensenzhenchenshenren*
eng*engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzengcengsengzhengchengshengreng
erer
i*yibipimiditinilijiqixi
ia*yadialiajiaqiaxia
ian*yanbianpianmiandiantiannianlianjianqianxian
iang*yangniangliangjiangqiangxiang
iao*yaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiao
ie*yebiepiemiedietienieliejieqiexie
in*yinbinpinminninlinjinqinxin
ing*yingbingpingmingdingtingninglingjingqingxing
iong*yongjiongqiongxiong
iou*youmiudiuniuliujiuqiuxiu
o*obopomofo
ong*dongtongnonglonggongkonghongzongcongsongzhongchongrong
ou*oupoumoufoudoutoulougoukouhouzoucousouzhouchoushourou
u*wu*bupumufudutunulugukuhuzucusuzhuchushuru
ua*wa*guakuahuazhuashua
uai*wai*gaikaihaizhuaichuaishuai
uan*wan*duantuannuanluanguankuanhuanzuancuansuanzhuanchuanshuanruan
uang*wang*guangkuanghuangzhuangchuangshuang
uei*wei*duituiguikuihuizuicuisuizhuichuishuirui
uen*wen*duntunlungunkunhunzuncunsunzhunchunshunrun
ueng*weng*
uo*wo*duotuonuoluoguokuohuozuocuosuozhuochuoshuoruo
uyu*nulujuquxu
uanyuan*juanquanxuan
ueyue*nueluejuequexue
unyun*junqunxun

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...