Bảng bính âm tiếng Trung – Phiên âm tiếng Trung – Pinyin Chart

0
3073

Bảng bính âm tiếng Trung – Phiên âm tiếng Trung – Pinyin Chart

Loading...

 abpmfdtnlgkh*J*q*x*z*c*szh*ch*sh*r*
i*zi*ci*si*zhi*chi*shi*ri*
a*abapamafadatanalagakahazacasazhachasha
ai*aibaipaimaidaitainailaigaikaihaizaicaisaizhaichaishai
an*anbanpanmanfandantannanlangankanhanzancansanzhanchanshanran
ang*angbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzangcangsangzhangchangshangrang
ao*baopaomaodaotaonaolaogaokaohaozaocaosaozhaochaoshaorao
e*
emedetenelegekehezecesezhecheshere
ei*eibeipeimeifeideineileigeiheizeizheishei
en*enbenpenmenfennengenkenhenzencensenzhenchenshenren*
eng*engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzengcengsengzhengchengshengreng
erer
i*yibipimiditinilijiqixi
ia*yadialiajiaqiaxia
ian*yanbianpianmiandiantiannianlianjianqianxian
iang*yangniangliangjiangqiangxiang
iao*yaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiao
ie*yebiepiemiedietienieliejieqiexie
in*yinbinpinminninlinjinqinxin
ing*yingbingpingmingdingtingninglingjingqingxing
iong*yongjiongqiongxiong
iou*youmiudiuniuliujiuqiuxiu
o*obopomofo
ong*dongtongnonglonggongkonghongzongcongsongzhongchongrong
ou*oupoumoufoudoutoulougoukouhouzoucousouzhouchoushourou
u*wu*bupumufudutunulugukuhuzucusuzhuchushuru
ua*wa*guakuahuazhuashua
uai*wai*gaikaihaizhuaichuaishuai
uan*wan*duantuannuanluanguankuanhuanzuancuansuanzhuanchuanshuanruan
uang*wang*guangkuanghuangzhuangchuangshuang
uei*wei*duituiguikuihuizuicuisuizhuichuishuirui
uen*wen*duntunlungunkunhunzuncunsunzhunchunshunrun
ueng*weng*
uo*wo*duotuonuoluoguokuohuozuocuosuozhuochuoshuoruo
uyu*nulujuquxu
uanyuan*juanquanxuan
ueyue*nueluejuequexue
unyun*junqunxun

Loading...