Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 08

1
1341

Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 08

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy

[table1 caption=”” width=”100%” colwidth=”10%|30%|30%|30%” colalign=”center|center|center|center”] ,Câu 1,Câu 2,Câu 3
1,大智若愚,  神机妙算,  侠肝义胆

,Dàzhìruòyú, shénjīmiàosuàn, xiágānyìdǎn

,Đại Trí Nhược Ngu, Thần Cơ Diệu Toán, Hiệp Can Nghĩa Đảm

,Bậc đại trí như người ngu si,  Mưu kế thần tình; mưu hay chước giỏi, Khí khái anh hùng

2,点头会意,  见多识广,  见机行事

,diǎntóu huìyì, jiàn duō shì guǎng, jiànjī xíngshì

,Điểm Đầu Hội Ý, Kiến Đa Thức Quảng, Kiến Cơ Hành Sự

, xxx,Kiến thức rộng rãi-quảng bác,  Tuỳ cơ hành động
3,聪明一世,  糊涂一时,  一丝不苟

,Cōngmíng yīshì, hútú yīshí, yīsībùgǒu

,Thông Minh Nhất Thế, Hồ Đồ Nhất Thời, Nhất Bất Câu Cú

,Cả đời thông minh,Hồ đồ một lúc,Câu được câu chăng

4,伶牙俐齿,  巧捷万端,  两袖清风

,língyálìchǐ, qiǎo jié wànduān, liǎngxiùqīngfēng

,Ranh Ngà Lợi Xỉ, Xảo Tiệp Vạn Đoan, Lưỡng Tụ Thanh Phong

,Nhanh mồm nhanh miệng/miệng mồm lanh lợi,xxx,Thanh liêm/liêm khiết/thanh bạch
5,眼疾手快,  大巧若拙,  勇往直前

,yǎnjíshǒukuài, dà qiǎo ruò zhuō, yǒngwǎngzhíqián

,Nhãn Tật Thủ Khoái, Đại Sảo Nhược Suốt, Dũng Vãng Trực Tiền

,Tay mắt lanh lẹ/nhanh tay nhanh mắt, Cực khéo mà như vụng về, Chúc cho dũng cảm đi về phía trước

6,别具慧眼,  百伶百俐, 冰雪聪明

,bié jù huìyǎn, bǎi líng bǎi lì, bīngxuě cōngmíng

, Biệt Cỗ Tuệ Nhẫn, Bách Lanh Bách Lợi, Băng Tuyết Thông Minh

, Chỉ người có khả năng nhìn nhận,xxx,Chất thông minh như băng tuyết-Rất thông minh.

7,聪明绝顶, 以身作则, 严以律己

, cōngmíng juédǐng, yǐshēnzuòzé , yányǐlǜjǐ

, Thông Minh Tuyệt Đỉnh, Dĩ Thân Tố Tắc, Nghiêm Dĩ Luật Kỷ

,Thông minh vô cùng,Lấy mình làm gương,Lấy nghiêm khắc làm kỉ luật cho mình

8,活泼可爱, 一言九鼎, 福慧双修

,huópō kě’ài, yī yán jiǔdǐng, fú huì shuāngxiū

,Hoạt Bát Khả Ái, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Phúc Huệ Song Tu

, xxx,lời nói có sức mạnh,Phước-Huệ có nghĩa là Tuệ

9,慧心妙舌, 慧心巧思, 驷马难追

,huìxīn miào shé, huìxīn qiǎo sī, sìmǎ nán zhuī

,Huệ Tâm Diệu Thiệt, Huệ Tâm Xảo Tư, Tứ Mã Nan Truy

,xxx,xxx,Xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp

10,肝胆相照, 乐于助人, 一诺千金

,gāndǎnxiāngzhào, lèyú zhùrén, yīnuòqiānjīn

,Can Đảm Tương Chiếu, Lạc Vu Trợ Nhân, Nhất Nặc Thiên Kiêm

,đối xử chân thành với nhau-gặp nhau với lòng thành thật,xxx,Lời Hứa Ngàn Vàng

11,绝圣弃智, 志士仁人, 拾金不昧

,jué shèng qì zhì, zhìshì rén rén, shíjīnbùmèi

,Tuyệt Thánh Khí Trí, Chí Sĩ Nhân Nhân, Thập Kim Bất Muội

,xxx,Người có chí về điều nhân,Lượm được vàng mà không che giấu

12,锦心绣肠, 口齿伶俐, 目达耳通

,jǐn xīn xiù cháng, kǒuchǐ línglì, mù dá ěr tōng

,Cẩm Tâm Tú Trường, Khẩu Xỉ Lanh Lợi, Mục Đạt Nhĩ Thông

,xxx,ăn nói linh lợi,xxx

13,弄巧成拙, 偶变投隙七窍玲珑

,nòngqiǎochéngzhuō, ǒu biàn tóu xì, qīqiào línglóng

, Lông Sảo Thành Chuyên, Ngẫu Biến Đầu Khích, Thất Khiếu Linh Lung

,biến khéo thành vụng-chữa tốt thành xấu,xxx,7 lỗ(ý nói người có lòng trung cang, chính trực)

14,高风亮节, 秀外慧中, 小黠大痴

,gāofēngliàngjié, xiùwàihuìzhōng, xiǎo xiá dà chī

,Cao Phong Lượng Tiết, Tuế Ngoại Huệ Trung, Tiểu Hiệt Đại Si

,phẩm chất cao thượng-trong sáng,xxx,xxx

15,宽宏大量, 左手画方, 精美绝伦

,kuānhóngdàliàng, zuǒshǒu huà fāng, jīngměi juélún

,Khoan Hoãng Đại Lượng, Tả Thủ Hoạ Phương, Tinh Mỹ Tuyệt Luân

,khoan hồng độ lượng ,xxx,xxx

[/table1]

trang7