[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #126 – 请客吃饭 (Qǐngkè chīfàn) – Mời khách dùng bữa

1
996

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #126 – 请客吃饭 (Qǐngkè chīfàn) – Mời khách dùng bữa

Loading...

请客吃饭 (Qǐngkè chīfàn) – Mời khách dùng bữa

请客吃饭

一个中国朋友说,她最近认识了一个美国男生,他们在一起吃了好几次饭,但每次都是AA制。她觉得这个美国男生太小气了,从来不主动买单。我听了哈哈大笑,告诉她请客吃饭这件事在中西方的文化中是有差异的。

中国人一般认为请客是一件很有面子的事,而“面子”对中国人来说非常重要。有句俗语叫“打肿脸充胖子”,意思是因为要面子,就做一些超出自己能力的事。而在中国,如果一男一女一起吃饭,人们通常认为男人应该来买单。一方面是因为男人要维护自己的面子,不能显得太小气。另一方面是因为在中国的传统思想中,女人是较弱的一方,应该被男人呵护和照顾。如果这两个人是情侣,除非女人坚持要买单,其他情况都由男人买单。

Loading...

虽然现在一些年轻人接受了西方的观念,吃饭时喜欢AA制,但总的来说,AA制在中国被认为是一种缺乏人情味儿的表现。中国人认为好朋友之间,不能太计较金钱。但是有时候,一起吃饭的人比较多,这顿饭的花费又比较高,很可能大家买单的时候就会平摊。另外,中国人在和朋友吃完饭后,会抢着买单。可能有的人并不是真的愿意买单,只是为了要面子,或者出于礼貌和客气,所以做出想请客的样子,有时候甚至为了谁买单产生争论。这是个很有趣的文化现象。

中国人讲究礼尚往来,意思是互相送礼才能够长久地交往下去。没有人愿意每次都买单。如果这顿饭你的朋友请客,那下次你就要主动要求买单。好了,关于请客吃饭,今天就先介绍这些。大家如果有什么问题,欢迎在网站留言讨论!

#126: Qǐngkè chīfàn

Yīgè zhōngguó péngyǒu shuō, tā zuìjìn rènshíle yīgè měiguó nánshēng, tāmen zài yīqǐ chīle hǎojǐ cì fàn, dàn měi cì dōu shì AA zhì. Tā juédé zhège měiguó nánshēng tài xiǎoqìle, cónglái bu zhǔdòng mǎidān. Wǒ tīngle hāhā dà xiào, gàosù tā qǐngkè chīfàn zhè jiàn shì zài zhōng xīfāng de wénhuà zhōng shì yǒu chāyì de.

Zhōngguó rén yībān rènwéi qǐngkè shì yī jiàn hěn yǒu miànzi de shì, ér “miànzi” duì zhōngguó rén lái shuō fēicháng zhòngyào. Yǒu jù súyǔ jiào “dǎ zhǒng liǎn chōng pàngzi”, yìsi shì yīnwèi yàomiànzi, jiù zuò yīxiē chāochū zìjǐ nénglì de shì. Ér zài zhōngguó, rúguǒ yīnán yī nǚ yīqǐ chīfàn, rénmen tōngcháng rènwéi nánrén yīnggāi lái mǎidān. Yīfāngmiàn shì yīnwèi nánrén yào wéihù zìjǐ de miànzi, bùnéng xiǎndé tài xiǎoqì. Lìng yī fāngmiàn shì yīnwèi zài zhōngguó de chuántǒng sīxiǎng zhōng, nǚrén shì jiào ruò de yī fāng, yīnggāi bèi nánrén hēhù hé zhàogù. Rúguǒ zhè liǎng gèrén shì qínglǚ, chúfēi nǚrén jiānchí yāo mǎidān, qítā qíngkuàng dōu yóu nánrén mǎidān.

Loading...

Suīrán xiànzài yīxiē niánqīng rén jiēshòule xīfāng de guānniàn, chīfàn shí xǐhuān AA zhì, dàn zǒng de lái shuō, AA zhì zài zhōngguó bèi rènwéi shì yī zhǒng quēfá rénqíngwèir de biǎoxiàn. Zhōngguó rén rènwéi hǎo péngyǒu zhī jiān, bùnéng tài jìjiào jīnqián. Dànshì yǒu shíhòu, yīqǐ chīfàn de rén bǐjiào duō, zhè dùn fàn de huāfèi yòu bǐjiào gāo, hěn kěnéng dàjiā mǎidān de shíhòu jiù huì píng tān. Lìngwài, zhōngguó rén zài hé péngyǒu chī wán fàn hòu, huì qiǎngzhe mǎidān. Kěnéng yǒu de rén bìng bùshì zhēn de yuànyì mǎidān, zhǐshì wèile yàomiànzi, huòzhě chū yú lǐmào hé kèqì, suǒyǐ zuò chū xiǎng qǐngkè de yàngzi, yǒu shíhòu shènzhì wèile shuí mǎidān chǎnshēng zhēnglùn. Zhè shìgè hěn yǒuqù de wénhuà xiànxiàng.

Zhōngguó rén jiǎngjiù lǐshàngwǎnglái, yìsi shì hùxiāng sònglǐ cái nénggòu chángjiǔ de jiāowǎng xiàqù. Méiyǒu rén yuànyì měi cì dōu mǎidān. Rúguǒ zhè dùn fàn nǐ de péngyǒu qǐngkè, nà xià cì nǐ jiù yào zhǔdòng yāoqiú mǎidān. Hǎole, guānyú qǐngkè chīfàn, jīntiān jiù xiān jièshào zhèxiē. Dàjiā rúguǒ yǒu shé me wèntí, huānyíng zài wǎngzhàn liúyán tǎolùn!

#126: Mời khách dùng bữa

Một người bạn Trung Quốc nói, gần đây cô ấy có quen một anh chàng người Mỹ, họ ăn cơm với nhau vài lần rồi, nhưng mọi lần đều là người nào trả tiền người ấy. Cô ấy cảm thấy anh chàng người Mỹ này đúng là keo kiệt, từ trước đến nay đều không chủ động thanh toán. Tôi nghe xong liền cười lớn, nói với cô ấy rằng việc mời cơm khách ở Trung Quốc và phương Tây có sự khác biệt.

Người Trung Quốc thường cho rằng mời khách là một việc rất giữ thể diện, mà thể diện đối với người Trung Quốc lại vô cùng quan trọng. Có câu tục ngữ nói “”, ý nghĩa chính là vì muốn có thể diện mà làm một số việc vượt qua cả khả năng của mình. Hơn nữa ở Trung Quốc, nếu một nam một nữ ăn cơm với nhau, mọi người thường cho rằng người đàn ông nên là người trả tiền cho bữa ăn. Một mặt là vì người đàn ông phải giữ thể diện cho bản thân, không thể tỏ ra quá keo kiệt. Mặt khác là vì trong tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, phụ nữ là phái yếu, nên được đàn ông bảo vệ và chăm sóc. Nếu hai người này là tình nhân, trừ khi người phụ nữ kiên quyết trả tiền, còn trong những tình huống khác đều là người đàn ông thanh toán.

Mặc dù hiện nay một vài thanh niên đã tiếp nhận quan niệm phương Tây, khi ăn cơm thích phần người nào người đó trả, nhưng nói chung, việc ai ăn người đó tự thanh toán ở Trung Quốc vẫn bị cho là một biểu hiện thiếu tình người. Người Trung Quốc cho rằng giữa những người bạn thân, không nên quá tính toán chuyện tiền nong. Nhưng cũng có lúc, khá nhiều người cùng nhau dùng bữa, chi phí cho bữa ăn này tương đối cao, rất có thể khi thanh toán mọi người sẽ chia đều. Ngoài ra, người Trung Quốc sau khi dùng bữa với bạn thường tranh trả tiền. Có thể có người hoàn toàn không muốn thanh toán tiền, nhưng vì giữ thể diện, hoặc xuất phát từ phép lịch sự hay khách sáo, nên tỏ ra vẻ muốn mời khách, đôi khi thậm chí vì việc ai sẽ thanh toán mà sinh ra tranh luận. Đây là một hiện tượng văn hóa rất thú vị.

Loading...

Người Trung Quốc coi trọng việc có đi có lại, tức là phải tặng nhau, cho nhau thì mới có thể quan hệ với nhau lâu dài. Chẳng có ai tự nguyện lần nào cũng thanh toán tiền. Nếu bữa ăn này bạn của bạn mời cơm, vậy lần sau bạn phải chủ động đề nghị thanh toán. Được rồi, về việc mời khách dùng bữa, hôm nay xin được giới thiệu một chút đây. Nếu mọi người có câu hỏi gì hoan nghênh để lại lời bình trên website nhé.

Slow chinese: #126: 请客吃饭 (Qǐngkè chīfàn) - Mời khách dùng bữa