GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Hội thoại 04 – 感受流行音乐 – Gǎnshòu liúxíng yīnyuè – Cảm nhận về âm nhạc thịnh hành

0
575

Xem danh sách các bài khác


Hội thoại 04 –  感受流行音乐


 

课文 - Bài khoá


课文

儿子:哎哟!妈,你怎么听来听去都是这些歌,真没劲!

妈妈:这些都是经典歌曲,经得起时间的考验,不管什么时候都有人喜欢听。

儿子:恐怕只有你们这些妈妈级的人才会这样!像我们年轻人既会唱抒情的爱情歌曲,也喜欢喊唱的“西北风”,还欣赏又唱又跳,节奏飞快的流行歌曲,兴趣多广泛。

妈妈:那是啊,我们怎么能和你们小年轻比呢?不过现在的一些歌手站在舞台上就会扯着嗓子喊,那哪叫唱歌呀?我看他们只会靠舞台效果,服装新潮,奇怪,做几个又蹦又跳的动作来吸引人。

儿子:不会欣赏了吧?歌曲的欣赏不应该只局限于听觉,还应该有视觉效果。

妈妈:视觉当然重要,但是音乐欣赏最重要的还应该是声音。如果乐曲的旋律,歌手的声音不好听,歌手穿的衣服再漂亮,动作再多,观众也不会欣赏。有的歌星我也喜欢啊,像邓丽君,唱歌的时候很少有大幅度的动作,甜蜜的歌声轻轻地,柔柔地飘来,使人情不自禁地跟着她的歌声进入某种情景,那才叫享受呢。

儿子:这我也不反对,但是,年轻歌手边唱边跳的表演也给人另一番感受嘛!还有像摇滚乐,歌词有时很长,唱得也很快,但是好像你不需要弄清楚歌词的意思,你的快乐和不快乐就随着歌声一起说出来,唱出来了,特痛快。所以,每次摇滚乐表演,台上台下的人都连成一片,台上的人动,台下的人也动,台上的人唱,台下的人也唱,那是其它音乐不能代替的。如果这些歌曲没有什么欣赏价值的话,也不可能有这么多的听众呀。

妈妈:那当然啦,只要存在就有价值嘛。其实你们唱的歌,有些我也挺喜欢的,比如你们叫“校园民谣”的一类歌曲。

儿子:看来妈妈还不至于是老古董。校园民谣很多是我们大学生自己创作的,表达我们对理想,对爱情的渴望。


Pin yin bài khoá


Kèwén

Érzi: Āiyō! Mā, nǐ zěnme tīng lái tīng qù dōu shì zhèxiē gē, zhēn méijìn!

Māmā: Zhèxiē dōu shì jīngdiǎn gēqǔ, jīng dé qǐ shíjiān de kǎoyàn, bùguǎn shénme shíhòu dōu yǒurén xǐhuān tīng.

Érzi: Kǒngpà zhǐyǒu nǐmen zhèxiē māmā jí de rén cái huì zhèyàng! Xiàng wǒmen niánqīng rén jì huì chàng shūqíng de àiqíng gēqǔ, yě xǐhuān hǎn chàng de “xīběi fēng”, hái xīnshǎng yòu chàng yòu tiào, jiézòu fēikuài de liúxíng gēqǔ, xìngqù duō guǎngfàn.

Māmā: Nà shì a, wǒmen zěnme néng hé nǐmen xiǎo niánqīng bǐ ne? Bùguò xiànzài de yīxiē gēshǒu zhàn zài wǔtái shàng jiù huì chězhe sǎngzi hǎn, nà nǎ jiào chànggē ya? Wǒ kàn tāmen zhǐ huì kào wǔtái xiàoguǒ, fúzhuāng xīncháo, qíguài, zuò jǐ gè yòu bèng yòu tiào de dòngzuò lái xīyǐn rén.

Érzi: Bù huì xīnshǎngle ba? Gēqǔ de xīnshǎng bù yìng gāi zhǐ júxiàn yú tīngjué, hái yīnggāi yǒu shìjué xiàoguǒ.

Māmā: Shìjué dāngrán zhòngyào, dànshì yīnyuè xīnshǎng zuì zhòngyào de hái yīnggāi shì shēngyīn. Rúguǒ yuèqǔ de xuánlǜ, gēshǒu de shēngyīn bù hǎotīng, gēshǒu chuān de yīfú zài piàoliang, dòngzuò zài duō, guānzhòng yě bù huì xīnshǎng. Yǒu de gēxīng wǒ yě xǐhuān a, xiàng dènglìjūn, chànggē de shíhòu hěn shǎo yǒu dà fúdù de dòngzuò, tiánmì de gēshēng qīng qīng de, róu róu de piāo lái, shǐ rén qíngbùzìjīn de gēnzhe tā de gēshēng jìnrù mǒu zhǒng qíngjǐng, nà cái jiào xiǎngshòu ne.

Érzi: Zhè wǒ yě bù fǎnduì, dànshì, niánqīng gēshǒu biān chàng biān tiào de biǎoyǎn yě gěi rén lìng yī fān gǎnshòu ma! Hái yǒu xiàng yáogǔnyuè, gēcí yǒushí hěn cháng, chàng dé yě hěn kuài, dànshì hǎoxiàng nǐ bù xūyào nòng qīngchǔ gēcí de yìsi, nǐ de kuàilè he bù kuàilè jiù suízhe gēshēng yīqǐ shuō chūlái, chàng chūlái le, tè tòngkuài. Suǒyǐ, měi cì yáogǔnyuè biǎoyǎn, tái shàng tái xià de rén dōu lián chéng yīpiàn, tái shàng de rén dòng, tái xià de rén yě dòng, tái shàng de rén chàng, tái xià de rén yě chàng, nà shì qítā yīnyuè bùnéng dàitì de. Rúguǒ zhèxiē gēqǔ méiyǒu shénme xīnshǎng jiàzhí dehuà, yě bù kěnéng yǒu zhème duō de tīngzhòng ya.

Māmā: Nà dāngrán la, zhǐyào cúnzài jiù yǒu jiàzhí ma. Qíshí nǐmen chàng de gē, yǒuxiē wǒ yě tǐng xǐhuān de, bǐrú nǐmen jiào “xiàoyuán mínyáo” de yī lèi gēqǔ.

Érzi: Kàn lái māmā hái bù zhìyú shì lǎogǔdǒng. Xiàoyuán mínyáo hěnduō shì wǒmen dàxuéshēng zìjǐ chuàngzuò de, biǎodá wǒmen duì lǐxiǎng, duì àiqíng de kěwàng.


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

Xem danh sách các bài khác