GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Hội thoại 03 – 当灾难来到身边 – Dāng zāinàn lái dào shēnbiān – Khi tai nạn ập đến

  0
  540

  Xem danh sách các bài khác


  Hội thoại 03 –  当灾难来到身边


   

  课文 - Bài khoá


  课文

  背景资料:

  2003年春天,一种叫SARS的传染病悄悄来到中国广东。之后,从广东到香港到各个省区,从中国到新加坡到加拿大到其他30多个国家,它以惊人的速度在全世界传播。3月12日世界卫生组织向全球发出非典型肺炎的警告,之后陆续发出对中国香港,广东,北京,山西,天津,内蒙古,河北,台湾和加拿大多伦多的旅游警告。5月23日起世界卫生组织陆续解除对香港,广东等地的旅游警告。8月16日中国最后一例非典病人出院。据统计,SARS在全球造成800多人死亡。

  (司徒天和贝梦德是广州某大学的外国留学生。在SARS时期,他们坚持留在广州。)

  老师:很多留学生都回国了,你们留在这里害怕不害怕?

  司徒天:我不害怕。

  老师:为什么?

  司徒天:香港有700万人,据报道病死的只有200多个人,从人口比例来说,得非典的人不太多,还有,万一得非典的话,死亡率也不太高,而且死亡的大都是老人,我这个年轻人应该没有问题!

  老师:没有走的同学都是这么想的吗?

  司徒天:不全是。有的同学没有走是不愿意学习半途而废;有的同学是担心回国后被隔离,歧视,所以不回国。其实回国的同学除了有的是害怕非典,有的也是无奈,因为如果是公费生,一旦本国的大学要求留学生回国,学生就必须回国。

  贝梦德:其实我觉得很多人都去做的事情不一定就是好事情。外国人走光了,广州的公司,学校就找不到外教,为了让我帮他们工作,他们就会给我很高的报酬。我留在这里赚了很多钱。“9.11”的时候,大家都不敢坐飞机,飞机票变得很便宜,我就到处玩,省了一大笔钱呢。

  司徒天:是啊,我在这里也过得很好。每一年全世界不是这里有疾病,就是那里有灾害,可是过后人们照常生活。灾难来了,我们常常无法躲避,但是首先我们自己不能被吓倒了,要勇敢地面对。我觉得非典居然可怕,但我们会战胜它的。


  Pin yin bài khoá


  Kèwén

  Bèijǐng zīliào:

  2003 Nián chūntiān, yī zhǒng jiào SARS de chuánrǎn bìng qiāoqiāo lái dào zhōngguó guǎngdōng. Zhīhòu, cóng guǎngdōng dào xiānggǎng dào gège shěng qū, cóng zhōngguó dào xīnjiāpō dào jiānádà dào qítā 30 duō gè guójiā, tā yǐ jīngrén de sùdù zài quán shìjiè chuánbò. 3 Yuè 12 rì shìjiè wèishēng zǔzhī xiàng quánqiú fāchū fēidiǎn xíng fèiyán de jǐnggào, zhīhòu lùxù fāchū duì zhōngguó xiānggǎng, guǎngdōng, běijīng, shānxī, tiānjīn, nèiménggǔ, héběi, táiwān hé jiānádà duōlúnduō de lǚyóu jǐnggào. 5 Yuè 23 rì qǐ shìjiè wèishēng zǔzhī lùxù jiěchú duì xiānggǎng, guǎngdōng děng dì de lǚyóu jǐnggào. 8 Yuè 16 rì zhōngguó zuìhòu yīlì fēidiǎn bìngrén chūyuàn. Jù tǒngjì, SARS zài quánqiú zàochéng 800 duō rén sǐwáng.

  (Sītútiān hé Bèimèngdé shì guǎngzhōu mǒu dàxué de wàiguó liúxuéshēng. Zài SARS shíqī, tāmen jiānchí liú zài guǎngzhōu.)

  Lǎoshī: Hěnduō liúxuéshēng dōu huíguó le, nǐmen liú zài zhèlǐ hàipà bù hàipà?

  Sītútiān: Wǒ bù hàipà.

  Lǎoshī: Wèishéme?

  Sītú tiān: Xiānggǎng yǒu 700 wàn rén, jù bàodào bìngsǐ de zhǐyǒu 200 duō gèrén, cóng rénkǒu bǐlì lái shuō, dé fēidiǎn de rén bù tài duō, hái yǒu, wàn yī dé fēidiǎn dehuà, sǐwáng lǜ yě bù tài gāo, érqiě sǐwáng de dàdōu shì lǎorén, wǒ zhège niánqīng rén yīnggāi méiyǒu wèntí!

  Lǎoshī: Méiyǒu zǒu de tóngxué dōu shì zhème xiǎng de ma?

  Sītú tiān: Bùquán shì. Yǒu de tóngxué méiyǒu zǒu shì bù yuànyì xuéxí bàntú’érfèi; yǒu de tóngxué shì dānxīn huíguó hòu bèi gélí, qíshì, suǒyǐ bù huíguó. Qíshí huíguó de tóngxué chúle yǒude shì hàipà fēidiǎn, yǒu de yěshì wúnài, yīnwèi rúguǒ shì gōngfèi shēng, yīdàn běnguó de dàxué yāoqiú liúxuéshēng huíguó, xuéshēng jiù bìxū huíguó.

  Bèi mèng dé: Qíshí wǒ juédé hěnduō rén dōu qù zuò de shìqíng bù yīdìng jiùshì hǎo shìqíng. Wàiguó rén zǒuguāng le, guǎngzhōu de gōngsī, xuéxiào jiù zhǎo bù dào wàijiào, wèile ràng wǒ bāng tāmen gōngzuò, tāmen jiù huì gěi wǒ hěn gāo de bàochóu. Wǒ liú zài zhèlǐ zhuànle hěnduō qián.“9.11” de shíhòu, dàjiā dōu bù gǎn zuò fēijī, fēijī piào biàn dé hěn piányí, wǒ jiù dàochù wán, shěngle yī dà bǐ qián ne.

  Sītú tiān: Shì a, wǒ zài zhèlǐ yěguò dé hěn hǎo. Měi yī nián quán shìjiè bùshì zhèli yǒu jíbìng, jiùshì nàli yǒu zāihài, kěshì guòhòu rénmen zhàocháng shēnghuó. Zāinàn láile, wǒmen chángcháng wúfǎ duǒbì, dànshì shǒuxiān wǒmen zìjǐ bùnéng bèi xià dǎo le, yào yǒnggǎn de miàn duì. Wǒ juédé fēidiǎn jūrán kěpà, dàn wǒmen huì zhànshèng tā de.


  Nhóm biên tập viên

  Soạn file
  Typing
  gõ thành file

  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Hội thoại 03 - 当灾难来到身边 - Dāng zāinàn lái dào shēnbiān - Khi tai nạn ập đến
  • Ha Geum
  Biên tập
  Editing
  up lên website
  • nguyen viet dung GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Hội thoại 03 - 当灾难来到身边 - Dāng zāinàn lái dào shēnbiān - Khi tai nạn ập đến
  • Dũng Cá Xinh
  Chỉnh sửa
  Reviewing
  rà soát, chỉnh sửa
  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Hội thoại 03 - 当灾难来到身边 - Dāng zāinàn lái dào shēnbiān - Khi tai nạn ập đến
  • Ha Geum

  Xem danh sách các bài khác

  GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Hội thoại 03 - 当灾难来到身边 - Dāng zāinàn lái dào shēnbiān - Khi tai nạn ập đến